D5:156-157


(Rubrik:)

Egbyborna sochn. Rocklunda Skatteheman   1.  Cronehemman    2.  Frelsehemman  3

(Text inom ram:)

1. Rocklunda Skatteheman   1.
Hafwer i byeskifte 39 alna bred åker. Vthsäde i Östergierde 17 tunnor
Vthsäde i Wästergierdet       14 tunneland
Wreter vptagne af vthmarcken till 8 tunneland.
Engh till 30 lass höö. Gott fiskewattn i Bornen siööen
nödtorftig vthmarck, och skog till wedebrand och gårde
fångh. En skattevthiord eller vthengh i Östersta i
Bobergz häradh til 16 lass höö.

2 Croneheman Jbidem          1.
Rentar 9 ¼ span korn och fordom förmedlat ½
i alle owisse perselar. Hafwer i byemål 16 alna
bred åker. Vthsäde i Östergierdet               7 tunnor
Vthsäde i Westergierde        4 tunnor
Engh til 12 lass höö. Fiskewatn skog och vthmarck
effter nödtorften.

3 Cronehemman Jbidem      1.
Rentar 9 ¼ span korn. fordom förmedlat ½ i owist.
Hafwer i byemål 16 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet   7 tunnor
                      J Westergierdet 4 tunnor
Engh till 12 lass höö. gott fiskewatn i Bornen
Vthmarck och skog til gårdefångh och wedebrand
effter nödtorften.

4 Frelsehemman Jbidem       1.
ähr lijka stort med nästskrefne Cronehemman
i byemål vthsäde och lägenheet.

5 Frelseheman. Jbidem         1.
Hafwer i byeskifte 28 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor
                      J Wästergierdet 9 tunnor
Engh til 20 lass höö. fiskewatn och skog effter
nödtorfften.

6 Frelsehemman Jbidem       1.
Hafwer i byeskifte 28 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor
                      J Westergierdet 9 tunnor
Engh til 20 lass höö. fiskewatn skogh och
vthmarck fins effter nödtorften til Rock-
lunda til gårdefångh och wedebrand.

(Text på kartbilden:)

Skattegårdens wreet

Skattegårdz wreten

ROKLUNDA

Tompte hagar til 3 gårdar.

Skenwaldz eng med granskog och tofuer

God suartmylla

Suartmlla

Godh hårdwaldz eng


Scala ulnarum.