D5:16-17



(Text inom ram:)

1.      Snarehemmet En cronevthiordh förlänt Wastena Hospital. Rentar i afra:
korn 1 tunna, och kan såå åhrligen 1 1/8 tunna. doch icke annat än ensäde. Eng till 3 lass höö.
flere lägenheeter finns till finnes till[1] förskrefne vthiord intit.

2. Ett torp vptaget på vthmarcken och ähr intit skathlagdt kan såås på den lilla wreten 1 tunna
åhrliget ensäde. Eng til 1 lass höö.

3. En cronevthiordh eller vthengh kallas Sättran på hwillken kan blifwa 3 sommarlass höö åhrli-
gen.

4. En engehage till frelsegården i Lårsta belägen på Sättran. til 10 lass höö.      }

5. En engehage til den andre frelsegården i Lårsta, belägen på Sättran[2] til        }15[3]
14 lass höö                                                                                             

6. En engehage till Cronegården i Lårstad. belägen på Sättran til 12 lass höö.    }

7. En engehage til den andre Cronegården i Lårsta til 11 lass höö.                     }

8. En beteshage til Lårsta.

Effter det att Örwa engehagar ähr och wid Sättran belägne och kunne icke annorlunda ske vthan
att de måtte här brede wid Lårsta engehagar annoteras.

9. En engehage till Örewa på hwilken blifwer 12. sommarlass höö.  }
                                                                                                             } folio 16
10. En engehage til Örwa på hwilken blifwer 10 sommar lass höö.   }

(Karttext:)

Snarehemmet.

Nybygge
intit skatlagt.

Snarehems eng.

Frelse vth engh god hårdwall till 10 las höö

Örwadz enge hage god hård-
wald till 10 lass höö.

Sättra.
Lårsta engehage god hårdwald

Örwadz engehage god hårdwadh[4] till 12 las höö

Sättra
En cronevth engh god hårdwald

Lårstad hage

Sättra
Lårsta engehage god hårdwald

Lårstad enge hage god hård wald.



[1] Står två gånger

[2] Sattran ms

[3] klammer omfattande 4, 5, 6 samt 7 och hänvisar till 15

[4] Bör vara hårdwaldh