D5:160-161


(Rubrik:)

Eghbyborna sochn   Mörby   Skatteheman   1   Cronehemman   1   Frelseheman   3.

(Text inom ram:)

1. Mörby Skatteheman         1.
Hafwer i byeskifte lille bordet
31 aln bred åker. Store bordet
39 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 12 tunnor
                         Södergierdet 13 tunnor
Obrukat åker i hwardera gierdet 3 tunnor
Engh til 50 lass höö. Nödtorfftig
vthmarck, och skog til wedebrand
och gårdefångh. flere lägenheeter fins
det til intit.

2 Cronehemman Jbidem       1.
Rentar 12 ½ span korn. Hafwer
i byeskifte 25 alnar bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 4 ½ tunnor
                      Södregierdet 5 tunnor
Ödesåker i hwardera gierdet 1 tunnor
Engh til 18 lass höö.
Nödtorfftig skog til wedebrand och
gårdefångh och vthmarck.

3 Frelseheman                      1
Hafwer i byemål 25 alna bred
åker.
Vthsäde         J Norregierdet 4 ½ tunnor
                      Södergierdet 5 tunnor
Obrukat åker i hwardera gierdet 1 tunnor
Eng til      18 lass höö
Vthmarck och skog effter nödtorften.

4 Frelsehemman                  1.
Lijka stort i byemål och lägen
heet med näst förskrefne frelsehem
man[1]

5 Frelseheman                      1.
Lijka stort med näst twenne
förskrefne frelsehemman.
J byemål vthsäde, och lägenheet.

Till denne bye ähr skierf öör
och sandiord.

(Text på kartbilden:)

God hårdwald engh

Ödes åker

ödes[2] åker

ödes åker

Sandbland iord

öriord

Såndiord

Hårdwaldz engh

Sandblandat Jord

Mörby

Mörby

Såndjord

ödesåker

ödesåker

Hårdwaldh eng

Skattegårdens engh i Mörby


Scala ulnarum


[1] felsehemman ms

[2] odes ms