D5:170


(Rubrik:)

Ask sochn. Alma

(Text inom ram:)

1. Alma Frelseheman            1.
Hafwer i byeskifte 14[1] alna bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 7 tunnor
Engh till 18 lass höö.

2 Jbidem Frelseheman          1.
Hafwer i byeskifte 14 alna bred åker
Vthsäde i begge gierden 7 tunnor
Eng til 18 lass höö.

3 Alma Croneheman 1.
Rentar 5 span korn fordom ½ förmed-
lat i owist hafwer byeskiffte 12
alna bred åker. lille bordet. 6 alna bred åker
Årliget vthsäde     5 tunnor
Eng til 12 lass höö.

Jbidem en cronevthiord rentar
korn 5 span. hafwer i byemål 6 alna
bred åker. Åhrliget vthsäde 2 tunnor
Engh til 6 lass höö.

Jbidem en vthiord lijka i skifte
Vthsäde och lägenheet med näst
förskrefne vthiord.

Jbidem en skatte vthiord till
Bycketorp, lijka stor med näst
förskrefne vthiorder i byeskifte vth
säde och lägenheet.  NB

Flere lägenheeter till Alma by finnes ganska ringa, meer än
mulebete och vthmarck effter nödtorfften.

Men huad sigh anlånger den engh som här finnes på af-
rijtningen, så ähr det höö på henne blifva kan noterat så-
som och specificerat folio.


 (Karttext::)

Alma engh god hårdwaldh

Beteshage

J denne engh hafuer Åby Smeberga Staffanstorp och skattegården i Ask sine skifte och vthengar, teg om tegh

Leerjordh

Alma

Godh hård waldz eng

Leerjordh

Lindh


[1] 24? Troligen 14