D5:172-173


(Rubrik:)

Ask sochn Smeberga

1 Smeberga. Croneheman    1.
Räntar 10 tunnor korn. Hafwer i byeskifte 24 alna
bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 16.                      Södregierdet 14.
Engh till[1] 20 lass höö. Elliest fins en eng
på nästförskrefne folio, som ähr och här inrecknat.
Nödtorftig vthmarck.

2 Jbidem Croneheman          1.
Rentar 6 tunner korn. Hafwer i byemål 18 alna
bredh åker.
Vthsäde         J Norregierdet 13 tunnor                     Södregierdet 10 tunnor
Engh til 18 lass höö. medden engh som
finnes på näst forskrefne folio.

3 Jbidem Frelseheman          1.
Hafwer i byeskifte 18 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 13 tunnor                     Södregierdet 10 tunnor
Eng til 18 lass höö.

4 Jbidem Frelsehemman       1.
Hafwer i byeskifte 18 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 13                     Sodregierdet[2] 10.
Engh till 18 sommarlass höö.

5 Jbidem Frelsehemman       ½
Hafwer i byeskifte 12 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 8 tunnor                     Södregierdet[3] 7 tunnor
Eng till 10 sommarlass höö.
till Smeberga ähr god vthmarck och mulebete.

6 Rysby ägor finnes här på afrijtningen noterade
som tilförne hafwer warit en gammal odalby
på hwilka ägor skattegården i Ask hafwer vpta-
get en wreet till 3 ½ tunneland.

7 Skattegården i Råcklunda en wreet till
3 tunneland. Eng ibidem til 2 las höö

8 Cronegården i Smeberga en wreet till 1 ½
tunneland.

9 Engen på Rysby ägor

10 Engen på Rysby ägor.

Der höga öfwerheeten nådigast förskrefne Rysby
ägor teckas igen kalla och det låtha? vpbygga
kan der wäl en eller twå gode cronegardar
blifwa.

En vthiord til Smeberga fins igen folio 179.

(Text på kartbilden:)

Engehage

Svar<t>mylla

Lind

Lind

Beteshage

Beteshage

Smeberga

Hårdwaldz engh

Lind

God hårdwaldz engh

Suartmylla

Rysby egor vnderskrefne. och har tilförne waritt der på bygt heman, och heet Rysby.

Crono iorz wret

Denne wreten har Aska skattegårdh och ligger på Rysby egor

Rocklundz skattegård …gz hafer wält sigh til denes crono iordh[4]

Engen dertil

God hårdwaldz engh

God hårdwaldz engh

Scala ulnarum

forfattad af Johan Larson Groth 1635[5]


[1] tiill ms

[2]  Sodregierdet ms

[3]  Sodregierdet ms

[4] Svårläst text, veck

[5] Tillskrivet i efterhand