D5:174-175


 
(Rubrik, text inom ram:)

Winnersta sochn. Jordsta.

1 Jordsta Croneheman         1. Rentar 15 tunner korn. Hafwer i byeskifte 30 alna bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 15 tunneland. Engh till 28 lass höö. En wreet vptagen i Engen til 4 tunland.
som såås hwart annat åhr. flere lägenheeter fins till Jordsta intitt mer än begge gierden och
engarna. En humblegård till 50 stenger

2 Jbidem Croneheman          1. Rentar 15 tunner korn, hafwer i byeskifte 30 alna bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet 15 tunneland. Engh till 28 lass höö. En wreet vptagen af engen
till 4 tunneland. flere lägenheeter fins till Jordsta intit. Denne förskrefne twenne
Cronehemman ähre med råå och röör serskilde ifrån effterskre<f>ne twenne cronehemman i Jordsta
och hafwa doch en mechtig god åker, och wälbärande suartmylla

3 Jordsta Cronehemman       1. Rentar 15 span korn. Hafwer i byeskifte 20 alna bred åker.
Vthsäde i Norregierdet 9 tunneland. Vthsäde i Södregierdet 12 tunneland. Engh til 18
lass höö.

4 Jbidem Cronehemman       1 Rentar 15 span korn. Byemål 20 alna bred åker.
Vthsäde i Norre gierdet 9 tunnor  J Södregierdet 12 tunneland. Eng til 18 las höö. Til denne tuenne
Cronohemman ähr en elack dungiord och sandiord i begge gierden. och hafwa inga flere
lägenheeter meer än engieen och begge gierden.

(Text på kartbilden:)

Betesmarck

Nedre Jordsta engh

Öfre Jordsta eng

Nedre Jordsta eng

Dungiord

Warby hage

God hard wald

Skenwald engh

dungiord

Suartmylla

Betes hage

Öfre Jordsta wreet

Engh

Westre Jordsta

Öfre Jordsta

Godh byrdig suartmylla

Skenwaldz engh

dung jordh


Scala ulnarum