D5:176-177


(Rubrik:)

Winnersta sochn. Wedemö

(Text inom ram:)

1. Wedemö Skattehemman  1.
Hafwer i byeskifte 33 alna bred åker.
Vthsäde i Östergierdet 17 tunneland
J Westergierdet 18 tunneland.
Wreeter vptagne på vthmarcken til 2
tunneland. Engh till 30 lass höö.
Nödtorfftig skog. Vthmarck och fiskewatn

2 Jbidem Croneheman          1.
Rentar 30 span korn. Hafwer i bye-
skifte 33 alna bred åker.
Vthsäde J Östergierdet 17 tunnor
                Westregierdet 18 tunnor
Vptagne wreeter på vthmarcken til
2 tunneland.
Engh till 30 lass höö. Nödtorftig
skog vthmarck och fiskiewatn.
Nödtorfftig skog och vthmarck, och fiske
watn i Bornen.

Jbidem. Cronehemman         1.
rentar 6 spän korn. Hafwer i bye-
skifte 8 alna bred åker. fordom förmed
lat ½ i owist
Vthsäde i Östregierdet[1] 3 tunnor
J Wästergierdet             4 tunnor
Engh till 12 lass höö. Nödtorftig
skog och vthmarck och fiskewatn i
Bornen.

Jbidem Cronehemman         ¼
Lijka stor i skiffte och vthsäde med
nästskrefne ½ Cronegård.
Vthsäde[2] J Östergierdet 3 tunnor
              J Wästergierdet 4 tunnor
Eng till 12 lass höö.
Vthmarck och skog effter nödtorfften
och fiskewatn i Bornen.
Jbidem Cronehemman          1.
fordom förmedlat ½ i owist.
Rentar 10 span korn. Hafwer i bye-
skifte 13 alna bred åker.
Vthsäde J Östergierdet 5 tunnor
              Wästergierdet 6 tunnor
Engh til 16 lass höö. Nödtorfftig
vthmarck skog och fiskewatn.

Vthiord förlänt Wastena Hospital.
Rentar 5 span korn. Hafwer i bye
skifte 7 alna bred åker.
Vthsäde J Östergierdet 2 ½ tunnor
                Westergierdet 3 tunnor
Engh till 9 sommarlass höö.

Jbidem Frelsehemman         1.
Hafwer i byeskifte 16 alna bred
åker.
Vthsäde J Östergierdet 8 tunnor
                 Westergierdet 9 tunnor
Eng til 20 lass höö. nödtorftig
skog vthmarck och fiskewatn.

(Text utanför ram:)

Till Wedemö fins och wreeter vptagne af vthmarcken.
och effter de vnder tijden dem bruka, och vnder tijden
lägga dem somblige åhr öde. Altså ähre dee alle tillsam-
mans vthrecknade. Vthsäde på alle wreterna 16 tunneland.
och hwar gård hafwer effter sin cwota sine wreter.

En skattevthiord i Wedemö. Hafwer i
byeskifte 8 alna bred åker.
Vthsäde J Östergierdet 3 tunneland
                Westergierdet 4 tunneland.

Eng til 12 sommarlass höö.
Til denne skatteottingh ähr nödtorftig
vthmarck, skog til stör och gårdefång och fiske
watn effter nödtorften i Bornen.

(Text på kartbilden:)

Öriord

Öriord

Öriord
Suart mylla och öriord

Skattegårdens eng
God hårdwaldz engh

WEDEMÖ

öriord

Hage

Hage

öriord

Hård waldz eng

Hårdwaldz engh

Godh hårdwaldz engh


Scala ulnarum


[1]  Ostregierdet ms

[2]  Vthsade ms