D5:18-19


(Rubrik:)

Kiälfuesteens Sochn.
Nyckleby cronehemman       1.
Cronevthiorder                     2.
Frelsehemman                      4.
Örwa Cronehemman            2.
Kiälfuesten Cronehemman    1.

(Text inom ram:)

1. Kiälfwestens kyrkiea

2. Kiälfuesteen. Cronehemman          1.
förmedlat ½ i owist. Rentar korn
i afrad. 5 tunnor. hafwer i det ena gier-
det särskilde ägor sub litera A.
Vthi det andra gierdet går Kiälfue
stens åker i skifte vthi Nyckleby och
Örrewa åker. Och kan såås åhrligen
i hwardera gierdet til Kiälfuesteen
6 tunner. Eng til 18 lass höö.
Kiälfwestens eng littera B.
Klåckarens åkrar noterade med C.
Jnrechnade vthi de 6 tunneland
til Cronegården. ¼ tunneland
finns igen i Lårsta gierde och ett
lass höö folio 15. Nummer 5. och 6.

3. Örewa Cronehemman      1.
hafwer sin rätta bygninge tompt
i Nyckleby, och rentar 10 tunnor
går i skifte vthi Nyckleby gierde.
Hafwer i byemål 20 alna bred åker
Vthsäde[1] i Norregierdet   10 tunnor.
J Södregierdet                      8 tunnor.
Eng til 28 lass höö. En enge
hage wid Sättran till 12 lass höö
fins[2] igen på nästförgångne blad
god lägenheet med wasmarck och
mulebete. Och skog effter nödtorften
til brensle och gårdefångh.


4. Örewa Cronehemman     1.
Rentar 15 span korn. hafuer
och sin rette bygningetompt i Nyck-
leby, och hafwer i Nyckleby gärde[3]
sitt byeskifte 11 alna bred åker

{J Norregierdet 7½ tunnor
Vthsäde
                      {J Södregierdet 6½ tunnor
Eng til 20 lass höö.
En engehage wid Sättran
till 10 lass höö, skog vthmarck effter
nödtorften.

5. Nyckleby Cronehemman 1.
Rentar 15 span korn
En cronevthiord ibidem Ren
tar 4 span korn.
Hafwer i byeskifte med vth-
iorden. 16 alna bred åker
                      {J Norregierdet 11 ½ tunnor
Vthsäde        
                      {J Södre gierdet 10 tunnor
Eng till 30 lass höö. Nöd-
torftig skog till bränsle och
gårdefångh och vthmarck.

En cronevthiord renter 3 öra
numero 6. ¼ tunneland.

Effter detpå näst föliande folio
kalcrat ähre der frelsegårdarna
noterade med des lägenheeter.

(Text utanför ramen, straxt under densamma:)

Örwa engehager                   2.
finnes igen folio                     16.

(Karttext:)

Här tager Nyckleby eng wed. ifrån A til B. och finns igen på andra sijdan

Betes waldh med skog.

Godh hårdwaldz engh

Sanck måsse eller moras[4]
Leerblandat iord

sanckt kiär engh

suartmylla

Swartmylla med små  steen och öör beblandat

Norregierdet

Örewad.

suartmylla

Nyckleby

God suartmylla

Måsse

god suartmylla.

Leerblandat iord

Här tager Lårsta ägor wed.

Kiälfuesteen

Kiälfuesteens kyrckio

Örwa lycka

hårdwaldz engh.

7. frelsehemman                   1.                   { finnes anotera-
8. frelsehemman                   1.                   { de på nästföl-
9. frelsehemman                   1.                   { iande folio
10 frelsehemman                  1                    {[1] Vthsade ms

[2]  s överskrivet på felskrivning ig

[3] garde ms

[4] Trolig läsning.