D5:180-181


(Rubrik:)

Winnersta sochn Warby och Åby

(Text inom ram:)

Warby Cronehemman          1.
Rentar 15 span korn. Hafwer i byeskifte
18 alna bred åker.
Vthsäde J Östergierdet 9 tunnor
              Westergierdet 9 tunnor
Eng till 20 lass höö. Nödtorftig
vthmarck.

Jbidem Cronehemman         1.
Rentar 7 ½ span korn.
Hafwer i byemål 12 alna bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet 7 tunnor
Engh til 16 lass höö. Nödtorftig vth-
marck.

Jbidem Frelsehemman          1.
Hafwer i byeskifte 12 alna bred
åker
Vthsäde i hwardera gierdet 7 tunnor
Eng til 16 lass höö.

Jbidem Frelsehemman         1.
Lijka stort med nästförskre<f>ne frelse
hemman.

Jbidem cronevthiord             1.
Rentar 3 span korn.
sår i hwardera gierdet 2 tunnor
Eng til 6 lass höö och går i skifte
vthi alla bysens ägor, Byemål 3 alna bred
åker.

Frelsevthiord Jbidem            1.
lijka i skifte vthsäde och lägenheet med
näst skrefne vthiord

Jbidem vthiord                     1.
Byemål 9 alna bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet 5 tunneland
Eng til 12 lass höö
om denne vthiord skal wara den vth
iord som rentar i Jordeboken 7 ½ span
korn kan man icke någet här om för
mäla för än Revisionen hållandes war-
der men i skifteboken ähr hon an
gifuen för en skattevthiord til Bycke
torp, och hwar denna vthiord ähr
en skatte vthiord så ähr Cronevthiorden
inrechnat ibland cronegårdarna.[1]

Jbidem Frelsehemman          1.
Hafwer i byeskifte 14 alna bred
åker Vthsäde i hwardera gierdet 7 tunnor
Eng til 18 lass höö. Til Warby
ähr god vthmarck och ganska ringa
skog och inge flere lägenheeter.[2]

NB. En örtuge land eng.

(Text på kartbilden:)

Vthi denne åker hafuer Cronegården i Åby 80 alna bred åker.
En skatte vthiord til Cuisberg 18 alnar bred åker[3]
En cronevthiord som pastor i Winnersta brukar 12 alnar bred åker
En vthiord som klåckaren brukar 22 alnar bred åker

Åby

Vthi denne åker hafuer en Cronogård i Smeberga 53 alnar bred åker
Pastor i Winnersta 8 alna bred åker
Cronegården i Åby 8 alnar
En skattevthiord till Hyttringe 35 alnar
En vthiord till Staffanstorp 22 alnar
En skattevthiord i Ask 50 alnar

NB

Godh hårdwaldz engh

Leerjord

WARBY

God suartmylla[4]

Dungiord
Beteswald
Beteswald

Öriord

Öriord

(Text vid sidan av kartbilden, folio 180:)

Effter här finns icke rum på dette bladet
att beskrifwa Åby med des vthsäde fins det
beskrefwet med sin beskaffenheet på andra
sijdan, uerte folium ad senistram manum


[1] cronegardarna ms

[2] lagenheeter ms

[3] aker ms

[4] Veck, sannolik tolkning