D5:184-185


 
(Text inom ram:)

1. Winnersta kyrkia.

2. Prästegården i Winnersta.
Hafwer i byeskifte 32 alna bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet 16 tunneland
Engh till 30 sommarlas höö.

A Vthiord Jbidem                 1.
Åhrliget vthsäde 6 tunnor
Eng till 10 sommarlass höö.

En wreet på vthmarcken till preste
gården till 4 tunneland.
Nödtorftig skog och vthmarck. och inge flere lägenheeter.

En vthiord fins igen i Åby gierde
folio 179 och 180.

3 Jbidem Cronehemman       1.
Hafwer i byeskifte 22 alna bred åker
Rentar 18 1/3 span korn.
Vthsäde i hwardera gierdet    11 tunnor
Engh till 20 sommarlass höö.
Wreeter vptagne på vthmarcken til 3 tunnor
Nödtorfftig skog til stör och gårdefång
god vthmarck och beteshage.
God trägård.

4 Jbidem Cronehemman       1.
Hafwer i byemål 22 alna bred
åker. och ähr lijka stor vthi renta
vthsäde och lägenheet med näst
förskrefne cronegård.

5 Jbidem Cronehemman       1.
Hafwer i byemål 22 alna bred åker.
Rentar 18 1/3 span korn lijka i vthsäde[1] och
lägenheet med näst förskrefne twenne Crone
gårdar.

(Text på kartan:)

Öör och sandiord
Alekiär

Pastoris eng

Skeenwaldz engh

Hårdwaldz eng vthi huilken Pastor och alla 3 cronobönderna i Win-
nersta gå i skifte.

Här vthi denne engen hafua cronebönderna och klockaren i Win-
nersta sampt Sonatorph och Cuisberga bönderna sine enge skifte teg om teg

Beteshage

Hårdwaldz eng

Hårdwaldz[2] eng

Suartmylla

Godh suartmylla

Pastoris åker

WINNERSTA

Leerjord

Suartmylla

Backe

Engh

Godh hårdwaldz engh

Leerjordh


Scala ulnarum.


[1] vthsade ms

[2] Hardwaldz ms