D5:192-193(Text inom ram:)

1 Kråcksteen Cronehemman     1
Kiöpt till skattehemman, och förpantat
ifrån Cronan. Hafwer enstakade ägor med
åker och engh. Rentar 3 lispund smör
Vthsäde i hwardera gierdet     10 tunnor
Engh till 20 sommarlas höö.
Nödtorfftig skog til wedebrand och gårdefångh
god vthmarck och got fiskewatn. en god
trägård.

2 En cwarn kallas Dufwedaal, med
en wreet til 1 tunneland.

3 Jbidem en cwarn Dufwedall benämbnd.
med en wreet til 2 tunneland.
denne twenne cwarner ähre belägne
på Kråcksteens ägor, och ähre lijk-
wäl vnder frelse frijheeter, och frelsequarner

4 Torpa Cronehemman     1
Rentar 19 span korn. Och hafwer särskil-
de ägor med åker och engh.
Vthsäde i hwardera gierdet   12 tunnor
Engh till 20 lass höö.
Wreeter vptagne påvthmarcken    2.
Hwardera wreten til 2 tunneland
Nödtorftig skogh vthmarck och
fiskewatn i Bornen. flere lägen
heeter fins tillTorpa intit.

En engh til Kråcksteen fins
igen folio 196 till 4 lass höö.

(Text på kartan:)

Dufuedaal

frelse vthiord

Lind

öriord

Godh hårdwaldz engh

Öriordh

Suartmylla

öriord

ör iord

Trägård

Kråcksteen

Suartmylla

Suartmylla

Torpa

Hage

Godh hårdwaldz engh

Hårdwaldz engh

God svartmylla

sand och öriord

BORNEN LACUS