D5:196-197


 
(Text inom ram:)

1. Holm Cronehemman        1.
Rentar med des tilliggande quarn
Hafwer i byeskiftte 20 alna bred åker
Vthsäde J Östergierdet 3 ½ tunnor
                 Södergierdet 3 ¼ tunnor
Eng til 4 lass höö.
god vthmarck och gott ålefiske om sommaren
i Motala åå.
Någen swidie skog

Jbidem Cronehemman          3
alle try lijka stora med den näst förskrene[1]
Cronegård i Holm i åker, båda i skifte
och åker. Såsom och lijka stora i vthsädet.
och hwar gård hafwer en cwarn.

2 En vthiord i Holm rentar
Vthsäde åhrligen i hwardera gierdet 1 ¾ tunnor

B. Vtheng eller vthiord rentar 1 lispund smör
til 2 sommarlass höö.

Wräcknebro Croneheman    1
Räntar 18 span 1 1/3 tunnor korn. Hafwer i byeskifte
16 alna bred åker.
Vthsäde J Norregierdet 11 ¾ tunnor
                Södregierdet 11 ¼ tunnor
Engh til 20 sommarlas höö. Nödtorftig[2]
vthmarck och någen skog och fiskewatn
i Motala åå.

Jbidem Cronehemman          1.
Räntar 18 span 1 1/3 tunnor korn. Hafwer i byeskifte
16 alna bred åker.
Vthsäde J Norregierdet 11 ¾ tunnor
              Södregierdet    11 ¼ tunnor
Eng till 20 sommarlas höö. Lijka lägän
med näst skrefne gård

Jbidem Cronehemman          1.
Rentar 18 span 1 1/3 fierding korn.
Byemål 16 alnar bred åker
Vthsäde J Norre gierdet 11 ¾ tunnor
              Södre gierdet 11 ¼ tunnor
Eng til 20 sommarlass höö.

Jbidem Frelsehemman          1.
Hafwer i byeskifte 22 alna bred
åker.
Vthsäde J Norregierdet 14 tunnor
                 Södregierdet 13 ¼ tunnor
Eng till 26 sommar lass höö. Nödtorfftig[3]
skog vthmarck och fiskewat[4] i Motala åå.
Vthiord kallas Lapehagen Rentar
korn               1 span. Och ähr en
god hård waldz till 5 lass höö. fins igen
Sub Littera A.

(Text på kartan:)

Holm

Hage

Backe

Wräcknebro

Suartmylla

ör och sadiord

Engh

öriord

Engh

Vth eng til Kråcksteen

Hårdwaldz engh


Scala ulnarum


[1] troligen förskrefne

[2] Nodtorftig ms

[3] Nodtorfftig ms

[4] Skall vara fiskewatn