D5:2-3


(Rubrik:)

Ask<a> Heradh
Steens sochn.
Hambra.

Skatte<hemman>[1]               1.
Crono<hemman>[2]               1
Frelse<hemman>[3]               1
Cronevthiorder                     8

(Text inom ram:)

Lasse i Hambra skattehemman                  1.
Såer hwart åhr                     13 tunnor.
Engh godh hårdwaldh till höö                      30 lass
 
Päer ibidem. Cronohemman                      1.
Såer hwartåhr medh dess tillydande vthiorder
                                                                  11 tunnor
Engh godh hårdwaldh til höö 26 lass

Vthsäde til frelsegården hwart åhr
                                                                 15 tunnor
Eng god hårdwald til höö      36. lass

Andre läghenheeter som äre fiskewatten
tarfweskogh, till stöör, bränsle och gårde
fång, mulebete, finnes effter nödh-
tårfften : flere reqvisita intet.

Crono: vthiorder-3. brukas in medh
cronogården och hafwa kallas tilför-
ne domkyrkio och lillebordet.

(Text utanför ramen, överst folio 3:)

1.      Skattegården i Hambra hafwer i bye-
skifte 15 alna ett bord. Det andra bordet
9 alna bred åker.

2.      Cronehemman       1. ähr och twebolat
med des Vthiorder hafwer i Bye
skifte, ett bord kallas domkyrke
bordet 12 alna bred åker. Det
andra kallas lillebordet hafwer 10
alna bred åker.

3.      Frelsehemman      1. ähr och
twebolat hafwer i Byeskifte för-
sta bordet 15 alna bred åker
lille bordet 9. alna bred åker.

(Karttext:)

WÄTER LACUS

Backa

Kalfuehaga.

Lind

Hambra.

Tompt

God bördig swartmylla

hårdwald Engh

Godh bördig swartmylla[4] med små sten och öhr beblandat[5]

hårdwaldz engh

Godh bördig swartmylla medh små sten och öhr beblandat.

Skoghigh hårdwaldz engh

god suartmylla

Här tager Freberga ägor weed.

hästhaghe medh skogh

Skoghigh hårdwaldz engh

Beteshage

Scala ulnarum.[1] Resten av ordet oläsligt, ett lagat veck. Trolig  förkortning för hemman

[2] Som ovan

[3] Som ovan

[4] Trolig läsning, dock svårläst i  vecket

[5] Trolig läsning