D5:20-21(Text inom ram, folio 21:)

7   Nyckleby frelsehemman  1. Hafuer 28 alna bred åker. Vthsäde i Norregierdet 20. tunnor.
Vthsäde i Södregierdet 16 tunnor. Eng till 40 lass höö. Nödtorftig vthmarck och mulebete och
skog till brensle och gårdefångh. flere lägenheeter fins der till jntit.

8   Frelsehemman ½ jbidem. Hafwer 11 alna bred åker i byemål. Vthsäde i Norregierdet. 7 tunnor
Vthsäde i Södregierdet 6 tunnor. Engh till 18 lass höö. skog och vthmarck effter sin cwota
lijka som näst förskrefne[1] hemman.

9   Frelsehemman jbidem      -1. Hafwer 15 alna bred åker i byeskifte. Vthsäde i Norregierdet 11 tunnor
Vthsäde i Södregierdet 9 tunnor. En<g> till 30 sommarlass höö. Skog och uthmarck effter sin cuota effter
nödtorften

10   Frelsehemman jbidem 1. Hafuer i byeskifte 21 aln bred åker. Vthsäde i Norregierdet 15 tunnor.
Vthsäde[2] i Södregierdet[3] 13. En<g> till 38 lass höö. Skog och vthmarck effter nödtorften.
Till Nyckleby finns ingen lägenheet med fiske watn eller cwarnefall, swedie eller timmerskog
eij eller humblegardar.

11      Nyckleby engh

12      Engh eller vthiord till Cwisberga skattegård 126.

(Karttext:)

Här tager Fröberga eng wed

Här tager Tuddarps eng wed.

Cuisbergz engh eller vthiord

Nyckleby engh

Sanck måsse eller starwaldz eng. med alla handa skog beblandat
Moras.

Littera A. B. foga Nyckleby eng och gierde tillsammans.
Eng[1] forskrefne ms

[2] uthsade ms

[3] Sodregierdet ms