D5:207

(Rubrik:)

Motala sochn

(Text inom ram:)

Åtteby
1. Skattehemman

2. Södre gerdet Vtsäde med then åke-
    ren fram wid gården belägen.

3  Norregerdet hafwer lijka
    skifte med Cronogården
    Vthsäde      3 tunnor

4. Engh      20 lass
    God lägenheet medh skogh
    och fiskewatn

    Jbidem
5. Cronohemman
    Hafwer lika skifte j åker
    och engh med skattegår
    den Vndantagandes
    dhen åker som ähr med
    2 och NB. noterat.
    Såår huart åhr   3 tunnor

4. Engh till      20 Lass
    Nödtorftigh skogh vth-
    mark och fiskewatn.

(Karttext:)

Suartmylla

Sandiord

NB

Betishage

Hårdwalz engh

Wäter Lacus

Scala ulnarum