D5:212-213

(Rubrik:)

Aske häradh
Motala sochn.

(Text inom ram, folio 213:)

Motala by Nordan åhn
1  Storegården
    Cronohemman   ½
2  Vthsäde         2 ½ tunna
3. Hårdwalz engh till   8 lass.
    Jngen lägenheet vthom fiskiewatn för
    serdeles ränta.
NB. Een quarn

4  Backegarden
    Cronohemman   ½
5  Vthsäde det eena åhret   1 tunnor
6. Thet andra åhrs vthsäde   3/4 tunnor
7. Hårdwalz engh till   10 lass
8  Hammersmedia
    Fiskewatn. Flere lägenheter befins
    jntet.
9  Helfwetis Löckan vnder Backegår-
    den förr serdeles renta.
    Vthsäde      1 ½ tunna
10 Engh till   7 lass
11 Eeen lycka rentar jtt fåår huart
     annat åhr. Vthsäde     3/4 tunna
12 Marsta lyckan, lika renta och
     vthsäde med then förra 3/4.
13 Engehage som Lasse få huset brukar.
     Rentar jtt fåår, till höö   2 lass

14 Skattegården i Motala

15. Jtt åhrs vthsäde   9 tunnor
      Skarp öör och san[d]iordh
16. Thet andra åhrs vthsäde   7 tunnor
      Leer jordh
17. Engar        12 lass
      Nödtorftigh fiskewatn.

18  Klåckaregården
19  Vtsäde   2 tunnor
20. Vtsäde   ½ tunna
21. Vtsäde   1/4 tunna

22  Kiällarehemmet
23  Vthsäde   2 tunnor
24. Vthsäde   1 tunna
    ligger för serdeles skatt.

25  Engh till      2 lass
26. Engh hage räntar 6./öre
      Höö till      2 lass

27 Orrekulla
     Cronohemman
28. Vthsäde   1 1/4 tunna

29 Måsekier
     Cronohemman
30  Vtsäde      2 tunnor
31   Engh till   4 lass höö

(Text folio 212:)

32. Pederstorp
33. Vtsäde   1 3/4 tunna
34. Engh      8 lass

35. Kiellehemmet
36. Vthsäde   1 ½ tunna
37. Vthsäde   2 3/4 tunnor
38. Engh      10 lass

39. Eketorpet
     Cronohemman
40. Vthsäde   1 tunna
41. Engh till   8 lass

42. Eka
     Cronohemman
43 Vthsäde    1 1/4 tunna
44 Engh till      10 lass

45. Stenstorp
     Cronohemman
46. Vthsäde   2 ½ tunna
47. Engh till      6 lass

48. Kiörkejordh
      Rentar 1 span korn
      Vthsäde1    1 1/4 tunna
49. Koningz fisket j Motala
    alla miölquarnerna finnas medh
    sina rentor i Jordebooken.

(Karttext:)

Motala Wijk

Stoor Bron

Motala 2 Åå

Scala Ulnarum

författad år 1637 af Joh. Laur. Groth3
1 Vthsade ms
2 Motata?
3 Skrivet av senare hand.