D5:22-23


(Rubrik:)

Kiälfuesteens Sochn.
Fogelsta. Skattehemman       1.
Cronehemman                      3.

(Text inom ram:)

1. Fogelsta skattehemman    1.
Hafwer i byeskifte 48 alnar bred åker
Vthsäde         {i Östregierdet                     14 tunneland
                      {i Wästergierdet                   14 tunneland
Engh till 20 lass höö. Nödtorftigh
vthmarck och någen skogh till brensle
och gårdefångh. flere lägenheeter fins
der till intit. Noch en skattevthiord fins
i Skaftesgierde noterat med sin lägenheet folio     9

2. Cronehemman                  1.
Rentar 10 tunner korn i afra.
Hafwer i byemål 54 alna bred åker
Vthsäde         {J Östergierdet                     16 tunnor
                      {J Westergierdet                  16 tunnor
Engh till 24 lass höö. Vthmarck och
någen skogh, til brensle och gårdefångh.

3. Cronehemman                 1.
Rentar 4½ span korn i afra.
Cronevthiordh                      1.
Hafwer i byeskifte med vthiorden
21 aln bred åker.
Vthsäde         {i Östergierdet 6 tunnor
                      {i Westergierdet 6 tunnor
Eng till 13 lass höö. Vthmarck
och skog effter sin deel som der
föreskrefne Cronegårdh.

4. Cronehemman                  1.
Rentar 10 span korn i afra
Hafwe<r> i byeskifte 28 alna bred åker.
Vthsäde         {J Östergierdet 8 tunnor
                      {J Westergierdet 8 tunnor
Engh til 15 lass höö. Vthmarck.
skog effter sin cwota effter nödtorften.(Karttext:)

Hårdwaldz engh

Lind

Godh suart mylla

Godh swartmylla

Godh suartmylla

god suart mylla
Östergierdet

Fogelstad

Lindh.

Hårdwaldz eng

god suartmylla
Wästergierdet

sierf öriord

Fogelstadz torp möter