D5:248-249

(Rubrik:)

Aske häradh     Nykyrke sochn.

(Text inom ram:)

    Vtwallssby
1 Södregården, Skatteheeman   1
2 Wästre gärdet, vthsädhe   8 ½ tunnor
3 Södre gärdet,1 vthsädhe   8 ½ tunnor
4 Een sanck kärengh wästan för
    gården till 30 lass höö
5 Een engh medh tiock skogh östan
    för gården, till 30 lass höö.
6 Een godh enghage hema widh gården
    till      4 lass höö.
7 Een beek som åthskillier engen
    emellan bådhe gårdarna
   
    Swedie och tarfueskogh fijns till
    gården.

    Vtwallssby
8 Norregården Skatteheeman   1
9 Det ena gärdet, vthsädhe   6  tunnor
10 Det andra gärdet, vtsädhe2    6 tunnor
     godh sandblandat iordh
11 Een sanck engh wästan gården till 30 lass höö.
12 Een engh östan gården medh tiock skogh
    till 30 lass höö
13 Skillnadhen emellan Bäneby och denna garden.
    Nödtorfftigh vthmark swedie och tarfueskog
    fijns till gården.

14 Bäneby
    skatteheeman   ½
15 Wästre gärdet vthsädhe   1 tunna
16 Östregärdet, vthsädhe   1 ½ tunna
    ör och sandiordh.
17 Skeenwalldz engh medh backar och
    stenar till 15 lass höö.
18 Een enghage till 2 lass höö.
19 Een beeteshaghe.
    Swedie och tarfueskogh fijns någon till
    gården.

20 Biörnesundh
    Een skatte vtiordh.
21 Det eena åhrs vtsädhe   2 tunnor
22 Det andra åhrs vtsädhe   2 tunnor
23 Skeenwalldz engh full medh
    stenar och stubbar till 15 lass höö.
    Jngen vtmark eller lägenheet
    medh tarfue eller swedieskogh.

(Karttext:)

Scala Ulnarum1 gardet ms
2 vthsadhe ms