D5:250

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

1  Öster Skatlyckian
    Skatteheeman.
2 Det eena åhrs vtsädhe   1 tunna
3 Det andra åhrs vtsäde   1 tunna
   Sandblandat iordh.
4 Engh full medh bergh
    och skogh till 20 lass höö.
    Nödtorfftigh vthmark sampt
    swedie och tarfue skogh.

5. Wästerskatt lyckian.
    Skatteheeman
6 Det eena åhrs vtsädhe   1 tunna
7 Det andra åhrs vtsädhe   1 tunna
8 Medellmätigh hårdhwalldz-
    engh medh skogh och stenbackar
    till 20 lass höö.

    Godh lägenheet till swedie och
    tarfueskogh sampt fiskewatn.

(Karttext:)

Bocksiön Lacus.

Scala Ulnarum.