D5:253

(Rubrik:)

Nykyrke sochn

(Text inom ram:)

9 Råfwetorph   
    Cronoheman 1/4
10 Åhrligit vtsädhe   1 ½ tunna
11 Hårdwaldz och skeenwalldzeng
    till 30 lass höö.
12 Een bäck som åtskillier Aske-
    och Sundbohäradher.
    Nödtorfftigh skogh och vtmark.

13 Flådha
    Cronohemman ½
14 Det eena åhrs vtsädhe   5 tunnor
15 Det andra åhrs vtsädhe 3 ½ tunna
    Sandiordh.
16 Sanck starrbotns engh till 15 lass höö
    Nödtorfftigh skogh och vtmark.

(Karttext:)

Scala Ulnarum.