D5:255

(Rubrik:)

Nykyrke sochn

(Text inom ram:)

    Kastebeck
1 Norregården Cronoheeman     ½
2 Det eena åhrs vtsädhe   3 3/4 tunnor
3 Det andra åhrs vthsädhe 4 ½ tunna
4 Medellmätigh skeenwalldz engh
    till         30 lass höö
5 Södregården Cronoheeman   ½
6 Det ena åhrs vthsädhe 2 tunnor
7 Det andra åhrs vtsädhe 3 tunnor
8 Een hårdhwalldz engh medh
    tiock skogh till    15 lass höö.
9 Skeenwalldz eng till 8 lass höö.
10 Een bäck som särskiller äghorna
    emellan begge gårdar.
    Förskrefne heemman hafua godh
    lägenheet medh skogh och vthmark,
    sampt fiskewatn i Wätteren.      


(Karttext:)

Scala Ulnarum.