D5:26-27


(Rubrik:)

Kiälfuestens sochn.
Siökumbla. Skattehemman                         1.
Cronehemman                                           1.
Frelsehemman                                            1.

(Text inom ram:)

1. Sjökumbla. Skattehemman                     1.
Hafwer i byemål 41 aln bred åker.
Vthsäde i Wästergierdet       11 tunnor.
J Östergierdet 11 tunnor
Eng till 30 lass höö. Nödtorftig
skog och vthmarck.

2. Cronehemman                  1.
Rentar 15 span korn. Hafwer
i byeskifte 34 alna bred åker.
Vthsäde         {J Westergierdet     9 tunnor
                      {J Östergierdet        9 tunnor
Engh till 26 lass höö nödtorftig
skogh och vthmarck.
en cronevthiord jbidem brukas in
med bysens ägor.

3. Frelsehemman                  1.
Hafwer i byeskifte 33 alna bred
åker. Vthsäde i Östergierdet     9 tunnor
Vthsäde i Westergierdet             9 tunnor
Engh til 26 lass höö. Nödtorftig
vthmarck och skog till[1] brensle
och gårdefångh.

4. En wreet til frelsegården 4 tun-
neland.

Elliest finnes till Siökumbla tue-
ne engehagar belägne på v<t>marcken
hwardera til 16 lass höö. Jnrecknat
til forne. Flere lägenheeter fins til
Siökumbla intit.(Karttext:)

Sandblandat iord

Eng

Eng

Siökumbla

Sandblandat jord.

Hårdwaldz engh.

Här tager Skiärsta egor wid.

Hage.

Engehage.

Skogzhage.

Engehage.


[1] til skrivet 2 gånger, den ena struken