D5:264-265

(Rubrik:)

Aske häradh. Nykiörke sochn.

(Text inom ram:)

1 Järzätra Cronohemman   1.
2 Thet eena åhrs vtsäde    7 3/4 tunnor
3 Thet andra åhrs vtsäde    8 tunnor
4 Hårdwalz engh med skogh och steen-
    backar till               20 lass höö
5 Humblegårdh.
    Nödtorftig skogh och vthmarck.

6 Nykiörke kiörka
7 Klåckaregården
8 Klåckarens vtsäde   2 tunnor
9 Then gamble Prestegårdens
    vthsäde            2 tunnor
10 Kiörkelöckan
    Vtsäde      1 tunna
11 Klåckarens eng medel-
    måtig hårdwald
    till      16 lass

12 Nederlijdh. Cronohemman   1.
13 Jtt åhrs vthsäde      1 tunna
14 Dhet andra åhrs vthsäde   3/4 tunna
15 Hårdwalz engh med tiock skogh
    till            20 lass.
    Suedieskogen mästedels vthhuggen.
    Fiskewatn befins i Wäter.

16. Frelsegården och des åker.

17 Knösen. 1/4 hemman
18 Dhet eena åhrs vtsäde 2 ½ tunna
19 Dhet andra åhrs vtsäde 2 ½ tunna
20 Skenewalz eng med
    skogh och steenbackar
    till      16 lass
    Nödtorftigh skogh och
    vthmark.

(Karttext:)

Wäter Lacus

Scala Ulnarum