D5:266

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

1 Eskebeck. Cronohemman ½
2 Jtt åhrs vthsäde   3 ½ tunna
3 Andra åhrs vtsäde   3 tunnor
4 Fniugwalz engh med skogh
     till          10 lass
5 Enh hage till   2 lass
6 En liten hage innegerd aff
    åkerrenerna.
    Nödtorftigh skogh vthmark
    och fiskewatn i Väter

7 Eskebeck Frelsehemman    ½
8 Jtt åhrs vthsäde   5 1/4 tunna
9 Andra åhrs vtsäde   4 tunnor
    hafver i enghen medh? Cronogården
    lijka mycket
10 Enghaghe
    Ähr berettat att samme hage
    hafver tilförne warit een
    bygningztompt, huilken
    säghz hafwa warit ½ Cronohem-
   
man nu brukas ägorna un-
    der Frelsegården som Jor-
    debooken förmäler.
    Nödtoftigh skogh vtmark
    och fiskewatn i Wäter

11Kårsnäset. Cronohemman 1/4
12 Vtsäde      2 ½ tunna
13 Hårdwalzengh   10 lass
14 Humblegårdh
    Nödtorftigh skogh vth-
    mark och fiskewatn.
    J Wäter

(Karttext:)

Wäter Lacus

Scala Ulnarum