D5:267

(Rubrik:)

Nykyrke sochn

(Text inom ram:)

    Jngesby
1  Cronoheeman   1
2  Det ena åhrs vtsädhe    2 1/4 tunnor
3  Det andra åhrs vtsäde    3 tunnor
4  Starrbotns engh till
             20 lass höö
5  Skillnadhen emellan
    Frälsse och Cronogårdhens
    enskyllde engh.
6  Cronogårdens enskyllde
    engh till 8 lass höö.
    Godh lägenheet medh
    skogh och vtmark.

7  Jngesby Frällseheman   ½
    Hafuer så myikit som Crone
    gården bådhe i åker och engh
    sampt skogh och vthmark, vn-
    dantagandes det enge stycket,
    som står medh 6 noterat.

(Karttext:)

Scala Ulnarum