D5:268-269

(Rubrik:)

Askehäradh.   Nykyrke sochn

(Text inom ram, folio 269:)

1 Rösiögärde
2 Vtsädhe   3 tunnor
    Skarp ör och moiordh.
3 Hårdwalldz engh medh bergh och skogh.
    Till      10 lass höö.
    Någon lägenheet medh skogh och vtmark.
    Tillförende hafuer detta legat till Ny-
    kyrke Prästgårdh. Och hafuer räntat 1 ½ öre.
    Nu lyder det vnder Salig Jonas Perssons
    godhz.
4 Jngewallz by
5 Vthsädhe   1 tunna
6 Hårdwalldz eng till 12 lass höö.
7 Sanck kärengh till   5 lass höö.
    Någon skogh och vtmark.
    Detta fijns intit i Cronones
    Jordebook vthan ligger vnder
    Salig Jonas Perssons godhz.

8 Dansbrenna
    Cronoheeman   1/4
9 Jtt åhrs vthsädhe   1 ½ tunna
10 Andra åhrs vtsädhe   1 ½ tunna
11 Godh hårdwalldzeng1 till 16 lass höö
12 Sanck kärrengh till   8 lass hö.
    Godh lägenheet medh swedie
    och tarfueskogh sampt fiskewatn.

(Text inom ram, folio 268, trolig fortsättning på folio 267
OBS nr 8 kommer två gånger:)

8 Goolby
    Cronoheman
   9 Vtsädhe   3/4 tunnor
10 Engh till 10 lass höö.

(Karttext:)

Rösnäset

Rösjön Lacus

Tiåfwen Lacus

Fränsiön Lacus

Scala Ulnarum.1 hardwalldzeng ms