D5:34-35


(Rubrik:)

Aske härad Hageby sochn.
Hageby skattehemman         1.
Cronehemman                      5
Frelsehemman                      1

(Text inom högra ramen:)

1 Hageby skattehemman –1.
Hafwer i byeskifte 47 alna bred
åker öfwer alla bysens ägor
Vthsäde         {J Norregierdet   -16.
                      {J Södregierdet   -14.
Engh til 30 lass höö. Nödtorftigh
vthmarck och någen skog Elliest andre
lägenheeter finnes der til intit.
Vthen en beteshage.

2 Jbidem Cronehemman       1.
Rentar 6 tunnor korn i afra. Hafuer
i byeskifte 52 alna bred åker
och går i skifte vthi alla byssens ä-
gor, vthsäde J Norregierdet 12 tunnor
J Södregierdet                      11 tunnor
Engh till 28 lass höö. God vth-
marck, och beteshaga, någen skog.
Elliest andre lägenheeter finnas intit

3 Jbidem Cronehemman       -1.
Rentar 6 tunnor korn i afra. Hafwer
i byeskifte 52 alna bred åker
uthi alla bysens ägor.
Vthsäde         {J Norregierdet 12 tunnor
                      {J Södregierdet 11 tunnor
Eng till 28 lass höö. God vth-
marck och beteshage, och någen
skogh til brensle.

4 Jbidem Cronehemman       -1.
Lijka i renta. Skifte vthsäde[1]
och lägenheet. med de twa forskrefne
Cronehemman.


5 Jbidem Cronehemman       -1.
förmedlat ½ i owist. Rentar
8 span i afra. Och kan icke kom
ma uthi alla bysens ägor i skifte
vthan allena på högsta örbackarna
i bägge gierden ned til gröna
reenan, hafwer der i skifte 75
alna bred åker. Vthsäde i Norre-
gierdet 10 tunnor J Södregierdet såås
8 tunnor. Enghe till 14 lass höö
ähr och ifrån trengh lägenheeten med
haga på vthmarcken. Elliest ähr der
til nödtorftig vthmarck.

6 Jbidem Cronehemman       -1.
förmedlat ½ i owist. Byeskifte
75 alna bred åker, dock allena til
gröna[2]reenen. Och ähr lijka i
renta vthsäde och lägenheet med
nästskrefne cronegård.

(Text inom ram till vänster:)

7 En cronevthiord                 Vthsäde ¾ tunnor

8 En cronevthiord                 Vthsäde 1 ¼.
denne föreskrefne vthiorder
sås hwart annat åhr.

9 Frelsehemman                   -1.
Hafwer i byeskifte 47 alna
bred åker uthi alle bysens ägor
Vthsäde         {J Norregierdet  16 tunnor
                      {J Södregierdet 14 tunnor
Engh till 30 lass höö.
Nödtorfttigh vthmarck och betes
haga och någen skogh.

10 Hageby kyrkiea.[3]

(Karttext:)

Suartmylla

Suartmylla

Öör och sandblandat jord

Hageby

Baka

Backa

Godh hårdwaldz engh.

Suartmylla

Hageby kyrkia

Hageby

Ör och sandblandat jordh.

Beteswald.


[1] uthsade ms

[2] grona ms

[3] Felskrivning för kyrka