D5:40-41(Rubrik, sid. 41:)

Hagheby sochn. Såndby. Cronehemman. –1
Frelsehemman                      -3
Gubbetorp    
Rangletorp

(Text inom ram, sidan 40:)

1 Såndby Cronehemman. 1
Rentar 10 tunner korn
Hafwer i byeskifte 36 :
alna bred åker.
Vthsäde         {J Östergierdet 16 tunnor
                      {J Westergierdet 17 tunnor
Engh till 30 lass höö.
godt fiske watn, nödtorf-
tig v<t>marck, och någen skog
til brensle och gårdefångh.

2 Frelsehemman   -1
Byemål 30 alna bred
åker, såås i Östergierdet:[1]   -14 tunnor
J Wästergierdet     -15 tunnor
Engh til 26 las höö
fiskewatn vthmarck och skog
effter nödtorften.

3 Frelsehemman    -1.
Byemål 18 alna bred
åker. Sår i Östergierdet[2]   8 tunnor
J Westergierdet                    9 tunnor
Eng til 18 lass höö.
fiskewatn vthmark och skog
effter nödtorften.

4 Frelsehemman   -1.
Hafwer i byeskifte
21 aln bred åker
Vthsäde J Östergierde   9 tunnor
J Wästergierdet           -10 tunnor
Eng til 20 lass höö.
fiskewatn, vthmarck
och skog effter nödtorf
ten.

(Text utanför ram, sid 40:)

5. Såndbytorp
Cronehemman    -½
går i skifte i Sånd
by begge gierde, hafwer
i byeskifte 6 alna
bred åker
Vthsäde J Östergierdet: 2 tunnor
J Wästergierdet 3 tunnor

6 Cronevthiord til
Såndbytorp. Såås
hwart annat åhr
och ähr 1½ tunne
land. Ähr en elack
½ gård, och kan aldrig
blifwa wäl behållen

(Karttext sid 40:)

Beteswaldh

Godh suartmylla med små steen eller ör beblandat

Sierf örjärd[3]

Betesmark

God suartmylla

Sanck mosse eller starwaldz engh.

Skogigh hårdwaldz eng.

Såndby

Kalfuehage

Skogig hårdwaldz engh medh tofuer

Sandiord

Sandiord

hage

Såndbytorp

öriord

hage

ödeswreet

(Text inom ram, sid 41:)

Effter det icke war lägenheet
på det andra bladet att anotera
och wijdare anröra om Såndby
lägenheeter, så fins der till
god lägenheet med wreeter
på vthmarken, som åhrligen
brukas och bära ymnight säd
och ähre wäl behåldne hemman.

1.      Gubbetorp
Hafwer särskilde ägor.
Vthsäde J Westergierdet      6 tunnor
J Östergierdet 5 tunnor
Engh til 12 lass höö.
Nödtorftig vthmarck och
inga flere lägenheeter.

2.      Rangletorp
Hafwer särskilde ägor.
Vthsäde til hwardera gier-
det 9 tunneland.
Engh till 20 lass höö.
Nödtorftig vthmarck, och elliest
inga flere lägenheeter.

Joh: laurentii Grot
                      1635.

(Text på kartan:)

Hårdwaldz engh

Elack engh som intig gräs kan bära

God hårdwaldz eng

God suartmylla.

Gubbetorp

Rangletorp

God suartmylla

God hårdwaldz engh

Scala ulnarum[1] osterg: ms

[2] osterg ms

[3] Felstavning för örjord?