D5:45-46


(Rubrik:)

Hagheby sochn. Meedhambra Frelsehemman   -1
                      Kåltorp Frelsehemman        1
                      Klotorp Frelsehemman        
                      Hwijtmanstorp. Frelsehemman
                      Löfkulletorp

(Text inom ram:)

1 Meedhammbra. Frelsehemman                1.
Hafwer tillförne warit en cronones
gård, och rentat til Cronan 15 tunnor korn.
och är erfteligen förährat til frelse.
Hafwer särskilde ägor med åker och
engh. Vthsäde i Östergierdet   21 tunnor
J Wästergierdet                         22 tunnor
Engh til 100 lass höö.
Nödtorftig vthmarck och skog til brand
och gårdefång. Elliest godt fiskewatn
i Wäter siöen. Och ähr nu upbygdt
blefwet wälbördig Arfwe Nilsons
sätegård.

Kålstorp Frelsehemman       1.
Hafwer och tilförne warit en cro-
negård Rentat til Cronan 10 tunnor korn.
Hafwer särskilde ägor men nu lagd
vnder Medhambra.
Vthsäde i Öster och Wästergierdet 10 tunnor
Eng til 20 lass höö. Vthmarck
skog och fiskewatn effter nödtorften

Klotorp Frelsehemman
Hafwer och tilförne warit ett
Cronehemman, och nu erfteligen
lagdt vnder Medhambra.
Vthsäde i hwardera gierdet 6 tunnor
Engh til 14 lass höö.

Whijtmanstorp och Löfkulle-
torp ähr lagde til eng vnder
Medhambra.
 (Karttext:)

Medhamra

sandblandat[1]

Skogig godh hardh waldz engh

Hårdwaldz engh

Lind

Wätter Lacus

Kålstorp engh

Kålstorp

Swartmylla

Lind

Lind

Skogh hardwaldz eng

Hwijtmanstorp[2]

Klotorp

Engh med hesle och ekeskogh

Svartmylla

Godh hårdwaldz engh

Löfkullen[3]


Scala Ulnarum


[1] Svårläst i kartvecket

[2] Troligen inskrivet i efterhand

[3] Troligen inskrivet i efterhand