D5:48


  (Rubrik:)

Fyfuelsta Sochn. Vlftorp Skattehemman     1.
                            Rusinghztorp Cronehemman 1.

(Text inom ram:)

1. Vlftorp Skattehemman     1.
förmedlat fordom ½ i alla
owisse pertseder. hafwer särskil
de ägor.
Vthsäde i Norregierdet         16 tunnor.
J Södregierdet                      16 tunnor
Eng til 40 lass höö.
Humblegård til 100 stengier.
Nödtorftig vthmarck och skog
til timmer och brensle, effter
nödtorften. flere lägenheeter
fins der intit. ähr ett wäl
behållet hemman.

2. Rusingztorp Cronehemman                    1.
Renter 15 span i afra. Hafwer
särskilde ägor.
Vthsäde i Norregierdet         12 tunnor
J Södregierdet                      10 tunnor
Eng til 16 lass höö.
Elack och ringa vthmarck. och
någon skog til gårdefång.fle
re lägenheeter fins der til intit

En cronevthiord Rentar 7½ span
korn, fins i Jordeboken til Rusingz
torp, hwar hon ähr belägen weet
ingen eller hwem henne brukar. NB.

(Utanför ram:)

NB. Alså kan hon
eij eller vthransakas
och afmätas förän
Revisionen hållan
des warder. effter
hon nu brukat in med
Sundz skattegård och skatte
gården gifuit til Cronan
en skattevthiord igen
den nu ähr en halfgård
och ähr belägen
i Granby

(Karttext:)

öriord vptagen af vth-marck

Måsse

här tager Sundz ägor wid

Ör och sandblandat  jord
Öriord

elack ör och sandiord
som alrig kan bära säd

Trägård[1]

Rusinghztorp

God hårdwaldz eng.

Måsse

ör och sandblandat jordh

2 lass god hårdwaldz eng

öriord
God swartmylla

God hårdwaldz[2] engh

Godh hårdwaldz[3] eng

Hage

Ulftorp

God swartmylla

beteshage

Öriord
god hårdwaldz eng[4]


[1] Trägard ms

[2] hardwaldz ms

[3] hardwaldz ms

[4] hardwaldz ms