D5:49-50(Rubrik, sid. 49:)

Fyfuelsta Sochn. Långery
Skattehemman                     1.
Frelsehemman                      ½..
(Text inom ram:)
1. Långery skattehemman    1
Hafwer i byeskifte med en
crone vthiord som rentar 1½ tunnor
korn. 43 alna bred åker
Vthsäde i Östergierdet          14 tunnor
J Wästergierdet                    14 tunnor
Engh til 12 lass höö.
En skatte vthjord här til fins
fins[1] anoterat i Apelby folio 38
med sin lägenheet
Cronevthiorden inrechnat
vthi de 14 tunneland
2. Frelsehemman                  ½
Hafwer i byemål 15 alna
bred åker. Vthsäde
J Östergierdet     5 tunnor
J Wästergierdet  5 tunnor
Eng til 5 lass höö
flere lägenheeter fins til
Långery intit
(Karttext, sid 49:)
Betesmark
Beteshage
Betes hage
Siärf öriord
sank starbotns eng
Godh hårdwalz eng
Långery
Siärf öriord
Beteswaldh
Starwaldz eng
(Texten till Sundh börjar på sida 50 och fortsätter nederst på sida 49:)

(Rubrik, sid. 50:)

Sundh Skattehemman           1
Cronehemman                      2½

1. Sundh Cronehemman      1
Räntar 10½ tunnor korn
hafwer i byemål 13
alna bred åker
Vthsäde i Norregierdet 13 tunnor
J Södregierdet 10 tunnor
Eng til 30 lass höö.
Wreeter vptagne på vth marcken ti[2] 3 tunneland
Nödtorftig vthmarck och
någen skog til gårdefång
och brensle

2. Cronehemman                  ½
Rentar korn 5 tunnor
Hafwer i byeskifte 6
alna bred åker

Vthsäde[3]        J Norregierdet 6½ tunnor
                      J Södregierdet 5 tunnor

Eng til 15 lass höö
Nödtorftig vthmarck och
någen skog til brensle
och gårdefångh.
 
3. Sundh skattehemman       1
Hafwer i byeskifte 21
aln bred åker
Vthsäde J Norregierdet        21 tunnor
J Södregierdet                     16 tunnor
Engh till 40 lass höö
Nödtorftig vthmarck och
Skogh til brensle och
gårdefångh.
En wreet vptagen af
vthmarcken til 2 tunne
land flere lägenheeter
fins der til intit.
Sundh Cronehemman           1
Räntar korn 15 span.
Jbidem cronevthiord             1
Rentar kor<n> 1 ½ span, och brukas in med
gårdsens ägor i åker och engh hafwer
i byeskifte med vthiorden 12 alna
bred åker Vthsäde i Norregierdet 12 tunnor
J Södregierdet                      10 tunnor

Engh til 29 lass höö Wreeter på
vthmarcken til 3 tunneland. Eng
på vthmarcken til 4 lass höö. Skog
och vthmarck effter nödtorften.

(Text utanför ram:)

dette hemman
ähr
förlänt
til Waste
na Hospi-
tal

(Karttext, sid 50:)

Betesmarck

Lind

Måsse

Öör jordh

Sandblandat jordh

Brun[4]
Sund

Bygnigz tompter till hele byen

Sandblandat jord

Betesmarck

Sanck starwalds eng

Jons i cronegårdens wreet

Jöns i cronegårdens wreet

Örjord

Styra ägor

Skattegårdens wreet

frelsegårdens eng god hårdwald

frelsegårdens wreet

frelsegårdens wreet

Rusingztorpz ägor


Scala ulnarum


[1] finns upprepas

[2] till?

[3] vthsade ms

[4] = brunn?