D5:6-7


  (Rubrik:)

Sten. Sochn.

Skipsta. Cronehemman        2.
Horngiärde Cronehemman   1.
Hulan Cronehemman           1.

(Text inom övre ramen:)

1. Horngiärde. Cronehemman     1.
förmedlat halft i owist, i fordom tijd.
och rentar i afrad 1 ½ Lispund[1] smör. Hafuer
särskilde ägor, och enstakade.
Vthsäde i Norregierde          7 tunnor
J Södergierdet[2]                    8 tunnor
Eng till 14 las höö
god lägenheet med fiskewatn i Wäter
siöen. Ähr ett gott och wäl behållet hem-
man, för den skatt der afgår.

E. En wreet ibidem               1 tunneland.
flere lägenheeter fins der til intit.

(Text inom nedre ram:)

2. Skipsta Cronehemman     1.
Rentar 10 tunnor korn i afra.
Hafwer i byeskifte 30 alna bred åker
Uthsäde i hwardera gierdet   16. tunnor.
Eng till 30 lass höö.
Nödtorftigh vthmarck. och skogh till
gårdefångh och brensle, god trägårdh.

3. Skipsta. Cronehemman    1.
Rentar 10 tunnor korn i afra.
Hafwer i byeskifte 30 alna bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet 16 tunnor.
Engh til 30 lass höö
Nödtorftig skog och vthmarck, god trägård.
Elliest ähr till Skipsta en lijten siöö,
vthi hwilken de ingen fiske kunda be-
komma.

4. Hulan Cronehemman        1.
Rentar 5 span korn i afra. och ähr
förmedlat fordom ½ i owist.
hafwer särskilde och enstakade ägor
Vthsäde i Wästergiärdet[3]      8 tunnor
I Norregierdet                      5. tunnor
En wret finnes igen folio 37.
Engh til 16 lass höö. Flere lägenheeter
ähr der intit till.

5. Ett torp til Prestestommen, åhrligen
vthsäde 1 tunneland. Eng til 3 las
höö.

(Karttext:)

Wäter Lacus

Hårdwaldz engh.

Horngerde

swartmylla Norre gierdet

swartmylla. Södergierdet

E

Norre gierdet

Hårdwalzeng til Hulan

Hårdwaldz eng till Hulan.

Wäster gierdet

Norre gierdet

Hårdwaldz engh. til Skipsta

Ekeskogh.

Skepstad

swartmylla och öriord.

Lind
Öriord

skogzbacke.

öriord

swartmylla och öriord tilsammans

öriordh.

hårdwaldz eng til Skipstad.

Lind


          Östergöthland.
Aska härad och Wästra Sten Sochn
         författtad
år 1635 af Joh: Laurentii Grot[4]

Scala ulnarum


[1] Lispund eller skålpund, hädanefter skrivs Lispund

[2] Sodergierdet ms

[3] Wastergiärdet ms

[4] Senare handstil