D5:65-66


(Rubrik:)

Sankte Päders sochn. Klåsta Cronehemman  3.
                      Egby Cronehemman                 4.
                      Klåstatorp Skattehemman         ½.

(Text inom ram:)               

1 Klåsta Cronehemman        1.
Rentar 10 tunner korn.
Hafwer 20 alna bred åker[1] i
byeskifte.
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor
                      J Wästergierdet 12 tunnor
Engh til 16 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck och
inga flere lägenheeter.

2 Jbidem Cronehemman       1.
Renter 10 tunner korn.
Hafwer i byeskifte 20
alna bred åker[2]
Vthsäde         J Östergierdet12 tunnor
                      J Wästergierdet 12 tunnor
Engh til 16 lass höö
nödtorfftig[3] vthmarck.

3. Jbidem Cronehemman     1.
Renter 10 tunner korn.
Hafwer i byemål 20 alna
bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor
                      J Wästergierdet[4] 12 tunnor
Engh till 16 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck och
inge flere lägenheeter.

A En uthiord jbidem belägen
i Klåsta ägor som brukas
åhrligen i begge gierden til
2 tunne land. B eng til
3 lass höö.
4 En kyrckegård, i Klåsta.

5 Klåstatorp Cronehemman                      ½
kiöp til skattehemman.
hafwer enskylte ägor.
Vthsäde         J Södergierdet 10 tunnor
                      J Wästergierdet 7 tunnor
Eng til 14 lass höö.

C En vthiord belägen
i Klåsta gierdierde[5] ren-
tar 2 ½ span korn. Vthsä-
de, hwart annat åhr 3 tunnor.

D. En vthiord. ett tunne-land.

E. En eng rentar
1 lass höö.

6. Egby Cronehemman         1.
förmedlat ½ i owist.
Rentar 15 span kor<n>.
Hafwer i byeskifte 16
alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 7 tunnor
                      J Södregierdet 7 tunnor
Engh till 16 lass höö.
Jnge flere lägenheeter
meer än eng och åker.

7. Cronehemman                  1.
förmedlat ½ i owist
Rentar 15 span.
Hafwer i byeskifte
16 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 7 tunnor
                      J Södregierdet[6] 7 tunnor
Engh till 16 lass höö.

8 Cronehemman                   1.
förbyt från frelse til
Cronan.
Hafwer i byeskifte
16 alna bred åker.
Vthsäde J Norregierdet 7 tunnor
              J Södregierd[7]    7 tunnor
Eng till 16 lass höö.

Jbidem Cronehemman         1.
förmedlat ½ i owist.
Räntar 10 span korn.
Hafwer i byeskifte
16 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierde 7 tunnor
                      J Södregierde 7 tunnor
Engh til 16 lass höö.
Til Egby finnes inga fle-
re lägenheeter meer än
åker och eng.

Effter denne by ähr af
wälborne Landzhöfdingen
förmedlat, och jämkat
gårdarna lijka, på det
de kunde blifwa behåldna
och uptagas på  frijheet.

Jbidem en skatte vthiord
til Börsta går ij skifte
i åker och eng.
Vthsäde         i Norregierde  4 tunnor
                      J Södregierde[8] 4 tunnor
Eng til             8
lass höö.

(Text på kartbilden:)

Suartmylla

Suartmylla

God suart mylla

Eng

Klåstatorp

Godh hårdwaldz engh

Klåstad

Godh suartmylla
Suartmylla

Hård waldz engh

Rågången emellan Egby och Klåsta

Egby

Leeriord

Hårdwaldz[9] engh med buskar

Sanck mosse eller starwaldz engh

Öriord

Sandiord

Sandiord


[1] åke ms

[2] äker ms

[3] nodtorfftig ms

[4] Wastergierdet ms

[5] Felskrivning för gierde?

[6] Sodregierd ms

[7] Sodregierd ms

[8] Sodregierde ms

[9] Hardwaldz ms