D5:73-74


(Rubrik:)

Strå sochn. Stråå. Cronehemman               3.

(Text inom ram:)

1 Stråå kyrka

2 Stråå Cronehemman         1.
Rentar 18 spän korn.
Hafwer i byeskiffte 37 alna
bred åker.
Vthsäde i Östergierder 14 tunnor
J Wästergierdet 13 tunnor
Engh til 15 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck och inga
flere lägenheeter.

3. Jbidem Cronehemman 1
Rentar 18 spän korn.
Hafwer i byeskifte 37 alna
bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet 14 tunnor
                      J Wästergierdet 13 tunnor
Eng til 15 lass höö.

4. Strå cronehemman           1.
Rentar 24 span korn.
Hafwer i byeskifte 50 alna
bred åker.
Vthsäde         I Östergierdet 20 tunnor
                      I Wästergierdet 18 tunnor
Engh til 23 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck och mu-
lebete

5 En wreet til Stråå.
til tw tunneland.

6. Betes wald til Strå
som Tistorp will medh
syn taga Strå by ifrån
hwilket lagligen aldrig
skee kan. Och hafwer
Hindrick Jsackssons de
twenne åkrar der som
finnes noterade numero 6.
Elliest hafwer han och hållet
den på syn, och Nämbden
kunde för uhrminnes häfftz
skull icke döma Strå
ifrå sine ägor.

7. En eng til Tistorp

8. En skatte vth eng til
Swen Tidichssons åker
i Wastena closter gier-
de belägen. Til 4 lass höö.

(Text på kartbilden:)

Lindh

Lind

Sandiord

STRÅ

STRÅ

Leeriord

Sandiord

Skeen och hårdwaldz eng

Beteswaldh

Leerjordh

Hårdwaldz engh

Lind


Scala ulnarum.