D5:8


(Rubrik:)

Steens Sochn Hesleby Cronehemman        2
                Hageby Sochn Hesleby Cronehemman            2

(Text inom ram:)

1. Hesleby Cronehemman    1.
Rentar 6. tunnor korn i afra.
Hafwer i byeskifte 20 alna bred
åker.
Vthsäde i Westergierdet 7. tunnor
J Östergierdet 8 tunnor.
Eng till 18 lass höö.
Någen lägenheet med fiskewatn
i Wäter. Nödtorftig vthmarck och
någen skog till gårdefång och
brensle.

2 Jbidem Cronehemman       1.
Lijka i renta och lägenheet.

3. Hesleby Cronehemman    1.
Beläget i Hageby sochn. och ähr
lijka i renta, vthsäde, och lägen-
heet med föreskrefne tuenne crono-
hemman i Helsleby

4. Hesleby Cronehemman    1.
Beläget i Hageby sochn. och
ähr lijka i renta, vthsäde, och lägen
heet med föreskrefne 3 cronehem
man, och ähre alla 4 lijka store
i åker, eng skog och marck.

(Karttext:)

Skeenwaldz engh.

God bördig hårdwalz engh

suartmylla.

Hårdwaltz engh.

Wäster gierdet öriord

Tompt hage

Östergierdet öriord

öriord

öriord