D5:93-94


(Rubrik:)

Orlunda Börsta Skattehemman                  2.    { Effter här icke finnes rum
                      Cronehemman                      2.    { på detta bladet att skrifua
förmedlade ½ i owist                                         { hwar gård med sin lägenheet
Fifuelsta sochn Börsta cronehemman         3.    { finnes der igen på andra
                      Frelsehemman                     1.    { sidan folio.

(Text på kartbilden:)

Denne åker hafuer Mårten Hemming son tahgit ifrå alla bysens ägor, öfuer huilket hans grannar storligen klaga

Beteswaldh medh enebuskar

Godh suartmylla

Måsse

Suartmylla

ödes åker

Måsse

BÖRSTAD

God suartmylla

Måsse

Godh hårdwaldz engh

denne platzen ähr höglyt belägen och hafuer tilförne warit brukat till åker och nu igen lagd

Skeenwaldz engScala ulnarum.