D5:95(Text inom ram:)

1. Börstadh Skattehemman   1. Hafwer i byeskiffte 36 alna bred åker.
Vthsäde j Westergierdet       18 tunneland. J Östergierdet     18 tunneland. Engh til
20 lass höö när medelmåtig gräswäxt blifwer. Nödtorfftig vthmarck och mulebete.
Denne skattegård hafwer en vthiord i Egby i Sancte Peders sochn. fins igen folio 66.

2. Börstad skattehemman     1. Hafwer i byeskiffte 40 alna bred åker
Vthsäde i Wästergierdet    20 tunneland. J Östergierdet    20 tunneland.
Eng til 24 lass höö. Nödtorftig vthmarck och mulebete.
Denne gård hafwer taget ifrån hele byen en beteshage och vpgiord den til åker och finns
serdeles på afrytningen noterat. och ähr 9 tunneland mechta god swartmylla, och bördigh
jord.

3. Cronehemman jbidem      1. Rentar 10 span korn. förmedlat ½ i owist
Hafwer i byeskiffte 18 alna bred åker. Vthsäde i Wästergierdet 9 tunneland. J Östergierde 9 tunnor
Engh 11 lass höö. Nödtorfftig vthmarck och mulebete.

4 Cronehemman jbidem       1. Rentar 7 span korn. förmedlat ½ i owist.
Hafwer i byeskifte 12 alna bred åker. Vthsäde i Östergierde 6 tunnor. J Wästergierde 6 tunnor
Eng til 8 lass höö. Nödtorfftig vthmarck och mulebete.
En vthiord i Börsta räntar 15 penningar fins i Jordeboken skrifuen på Bengt i Skatte
gården och brukas in med des ägor.

Effterskrefne hemman i Börsta ähre belägne i Fifwelsta sochn. doch lickwäll vthi en
by belägne. effter man icke hafwer kunnat dela afrijtningen i twenne delar ähre
denne gårdar i Orlunda sochn noterade. som med rätta borde wara noterade i Fifwel
sta sochn.

5. Börstad cronehemman      1. Rentar 11 span korn. Hafwer
i byeskifte 22 alna bred åker, vthsäde i hwardera gierdet 11 tunneland. Eng til 13
sommarlas höö. Nödtorftig vthmarck, och mulebete. En vthiord ibidem Rentar ½ span korn
inrechnat i förskrefne 11 tunneland.

6. Cronehemman jbidem      1. Rentar 15 span korn. Hafwer i bye-
skiffte 28 alna bred åker. Vthsäde i hwardera gierdet 14 tunneland. Engh til 16
sommarlas höö.

7. Cronehemman jbidem      1. Rentar 12 span korn. Hafwer i
byeskifte 24 alna bred åker. Vthsäde i hwardera gierdet 11 tunneland.
Engh til 13 sommarlass höö. Nödtorfftig vthmarck och mulebete.

8 Frelsehemman jbidem        1. Hafwer i byeskifte 18 alna bred
åker. Vthsäde i hwardera gierdet. 9 tunneland. Eng til 11 lass höö: nödtorftig
vthmarck och mulebete.