D5:97-98


(Rubrik:)

Orlunda sochn
och Orlunda by.
Cronehemman                      5.
Frelsehemman                      2.
Cronevthiorder                     -

Effter här icke finnes rum att notera hwar och ens
gårdz lägenheet på denna sidan ad marginen derföre
finnes al god beskaffenheet noterat på andra sidan näst
föliande folio.

(Text på kartbilden:)

Beteswaldh med granskog

Suartmylla

Starwaldz engh

Starwaldz engh

Hårdwaldz eng

Skeenwaldz engh

Suartmylla

Moras eller sank måsse

Suartmylla

ORLUNDA

Sanck starwaldz engh

Beteswaldh

Hage

Tompt

Suartmylla

Måsse

Wastena Hospitals engh god hårdwald

Hårdwaldz engh till Ländzmansgården vthan byte

Hårdwaldz eng

Sanck starwaldz engh

Wastena Hospi-tals åker

Orlunda kyrkioåker öde[1]Scala ulnarum


[1] ode ms