D5:Titelblad


GEOMETRICA DELINEATIO
                      öffwer Crono och skatte sampt och nå-
gre frälseheman vthi Östergöth-
landh.
           Innehållandes           
föreskrefne hemanens qvalitet och qvanti-
tet, til åker, engier, siöghar, strömar, qwarner åthskillige fiske-
watn, vthjorder och vthfiäller som hema heller affsijdes ifrå byar-
ne kunna wara belägne, sampt skogh, vthmark, torpeställer och alle
circumstantier : Så att man all dheras beskaffenheet kan sigh medh
en hast för öghonen ställa : Och alså hwars och ens valour
thär aff känna och dijudicera.

Effter hennes Kungliga Maijestätz wår aldra-
nådigste vthkorade drottningz och arf-
furstinnes, sampt Sweriges rijkes re-
geringz och rådz nådhgunstigeste
behagh. i vnderdånigheet.

Calculerat och sammanskreffwin
                   aff
Johanne Laurentii. Grot.
         westrogotho.
pro Annis 1635. 36. 37.
Östergötlandh


Aska häradt.

Effterskreffne sochnar finnes vthi denne
Geometrische Book affmätte, nembligen

                                            Folio
- Steen sochn                       1

- Kiälffwesteen sochn           (oläsligt, texten skadad)

- Hageby sochn                    (oläsligt)

- Fyffwelstad sochn              (oläsligt)

- Sancte Peders sochn          (oläsligt)

- Stråå sochn                       74.

- Orlunda sochn                   88.

- Hälgona sochn                   108.

- Hwarff sochn                     125.

- Styra sochn                       147.

- Eggbyborna sochn             156: och 199.

- Ask sochn                         167. och 194.

- Winnerstad sochn              174.

- Motala sochn                     207.

- Nykyrckie sochn               247.

- Chrissbärga sochn             275.