D6:143-144


(Rubrik:)        Starby Ladugårdz affrijtningh.
 
Notarum explicatio
 

1        Starby Ladugård.

2        Slotz hagen brukass Under Skatte 1     60

3        Kalffhagen

4        Slorregärdet uthsädhe                                                 80 t[unn]or.

5        Södregärdet uthsädhe                                                 100 t[unn]or.

6        Starby Måsse. Sank Starrwaldz Eng    400 l[a]ss

7        Måns Pärsons trägårdh

8        En Kåålgårdh har en bårgare i Stadhen

9        En åker brukar en bårgare uthi Stadhen til                  1½ T[unn]el[and]

10    En åker brukas och til[l] Stadhe[n] til[l] 2 t[unn]orl[and]

 

Til[l] förb:te ladugårdh fin[n]s ingen läghenheet

medh skogh, qwarnefaldh; uthan torfftigt uthmark

eller mulebete något fiske om Wåhren i lille mölna åån.

 

Utij dhet gierdet N:ro 5 gierdess

Höö                                                                           40 [lass]

Utij gerdet N:ro 4 gierdess Höö                                 15 [lass]
 
 
(Karttext:)

Ullewij ägor proxime
På denne Platz ähr Wastena Stadh belägen
Mölna åen
Sandmylla
Wastena Stadz ägor på denne sijdan
Swartmylla
Rijs markan Cronones jägare platz och Storrby Uthmark.