D6:151-152


(Rubrik:)        Wadstena Stadz eghor
 
Wasstena Stadz Uthsädhe
uthi Klostergärde                                                              120 t[unn]or
Öresland i Klostergärde                                                   127 ö.[resland]
 
Hermans och Christoffers
arf och egens jordh i samma
gärde                                                                               10 t[unn]or
Öresland på sam[m]a iord                                                12 ö.[resland]
 
Uthsädhe i Qwistbärgz gär-
de                                                                                    179 t[unn]or
Öresland til sam[m]a gärde                                              200 ö.[resland]
 
Herman Harters och Chris-
tofferh Gudsmedz arf och egenh
jordh i sam[m]a gärde                                                      10 t[unn]or
 
Uthaf 179 t[unn]ors uthsädhe i
Qwistbergz gärdet afdrages
för Förre åren i Qwistberga

boandess                                                                         12 t[unn]or

Hwar dhera åhret                                                             6 t[unn]or

 

Höö                                                                                 100 l[a]ss

 
Hospitals Uthsädhe uthi Klostergärdet                              30 t[unn]or
Öresland i sam[m]a gärde                                                 37 ö.[resland]
 
Hospitals uthsäde
uthi Qwistbergz gärdet                                                      30 t[unn]or
Öresland i samma gärde                                                   37 ö.[resland]
 
Höö                                                                                 50 lass
 
Een Uthengh belägen Utij Bobärgz Häradt
och Skipzåhs
Sochn på Ebbeearpz ägor folio
15 Höö 2 lass N:ro G
 
 
(Karttext:)

Slåtz Uthmark Tycklingen ful[l] med Hesle- och Enebuskar.
Denne Åen ähr all igengroddh A:o 1634
Wäter lacus
Betes mark
Spetals Engh
Spetals betes hage full mz skogh.
Spetals betes hage full mz skogh.
Sandblandat åker
Fattiges ladugård
Spetals åker
Wäter lacus
Åker uptagen af uthmarken.
Engh
Spetals åker
Arf och egen åker.
Spetals åker god swartmull
Slotz eng kalladh Sufenbergz hage
Closter Giärde godh Swartmull
Spetalz åker leerblandat.
Pastoris Enghen godh hårdwald.
Uppå thetta rummet är Wadstena Stadh belägen
Arf och egen åker.
Hospitals åker god
Lindh
Lindh
Arf och egen åker
Stadzens Engh godh hårdwald.
Sandblandat åker
Qwitbergz åkeren sandblandat iord
Qwitberg
Stadzens Engh hårdwaldh.