D6:Titelblad


 
Geometrisk Jordebook
Öffwer
Crono och Skatte, sampt och Någre
Frälseheman uthi Daals häradt i Ö-
stergiöthlandh,
Inehållandes
 
Föres. Hemanens qualitet och qvantitet
till åker, Engier, Siöghar, Strömar, Qwarner, åthskillige Fiskewatn
Uthiorder och Uthfiäller som hema heller affsijdes ifrå byarne
kunne wara belägne, sampt skogh, uthmark, torpeställer och alle Circumsfantier: Så att man all dheres beskaffenheet kan sigh
med en hast för öghonen ställa. Och alså hwars och ens Valour thär aff känna och Dijudicera.
 
Äffter H.K.M:tz wår aldranådigste Uthkora-
de Drottningz och Arffuewinnes sampt
Sweriges Rijkes Regeringz och Rådz nådgun-
stigeste behagh i Underdånigheet
  Calculerat
och sammanskreffuin
aff Johanne Laurentii Grot. Oestrogotho
Inlefuererat pro Annis 1633 och 1634
 
 
 
Reviderat widh Inventeringen d. 9 januarj 1701