D7:1


(Rubrik:) Hällgona sochn.    Skänningz stadz äghor.        Nordan åhn.


            Notarum Explicatio

1.         Nordåß gärdett        vthsäde            96 tunnor
2.         Trojenbårgz gärdett  vthsäde            45 tunnor
3.         Klåstergärdett vthsäde                     20 tunnor
4.         Stockholms gärdett                          9 tunnor
5.         Lyckor vptagne aff stadsens mulebete
            vndertijden brukas och vndertijden brukes intet.
6.         Arff och egen jordh som bårgarne före-
            giffwa sigh haffwa gamble breff
            på och bruka lijka som frälse jordh vthan
            någet offra, nembligen

7.         Pastor i Skänninge en åker        2 1/4 tunneland
8.         Klåckaren                                 3/4 tunna
9.         Än pastor i Skänninge en åker   1 3/4 tunna

            Anders Jönßon
10.       Päer Jönßon                                 }   4 3/4 tunnor
            Erich Jonßon
            Gunnars Pärsons styffbarn

11.       Erich Jonson för sigh sielff                4 3/4 tunnor
12.       Noch Erich Jonson en ängewald till  6 laß
13.       Jöran Oluffson                                 1 3/4 tunneland


                 Frälse jordh som effter-
                        fölier

14.       Wälborne herr Lars Sparre en åker  1 tunneland   
15.       Wälborne Erich Geet en åker           1 1/2 tunneland      
16.       Engh till staden                                  50 laß
            Dugeligitt kiärr heller måße.
17.       God hård waldz engh till höö             9 laß  
18.       Lindh i alle gärden                             20 laß
19.       Betes waldh.

(Karttext:)

Odugelig måse eller kiär
Hård waldz engh full <med> enebuskar och tofuer.
Skiärff sanjordh och sandiord
Enge hage
Skärff sanjordh och sandiord
En del af Skeninge stad.
Scala ulnarum.