D7:106


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Norby cronehemman, frelsehemman
1.         Croneheman 1, rentar 10 tunnor,
            hafuer i byemål 29 alna bred åker.
B.        Wästergiärdet vthsäde        12 tunnor                
C.        Östergierdet vthsäde          11 tunnor  
D.        Engh till 30 laß höö.

2.         Jbidem cronohemman 1,
            ähr lijka i renta och alle faculteter
            och lägenheeter med näst skrefne hemman
            numero 1.

3.         Jbidem cronohemman 1,
            ähr och lijka stort med nästskrefne hemman
            i alla commoditeter, nummer 2.

4.         Jbidem cronehemman 1,
            rentar 7 1/2 tunna, byemål 22 alna
            bred åker.
B.        Westergiärdet vthsäde        9 1/2 tunnor                
C.        Östergierdet vthsäde          8 tunnor  
D.        Engh till 20 laß höö.

5.         Jbidem cronehemman 1,
            räntar 7 1/2 tunna korn, ähr lijka stort
            i qualitet och quantitet med näst-
            förskrefne hemman, nummer 4.

6.         Jbidem cronehemman 1,
            ähr lijka i alle lägenheeter med
            nest förskrefne tuenne hemman, nummer 5.

7.         Jbidem cronehemman 1,
            ähr och lijka i alle faculteter och lägen-
            heeter med nästskrefne hemman,
            nummer 6.

8.         Jbidem cronehemman 1,
            ähr lijka stort i renta och alle <lä>genhee-
            ter med näst förskrefne fyra crone-
            hemman, nummer 7.

9.         Frelsehemman 1,
            ähr och lijka i vthsäde och sedan alle
            lägenheeter med förskrefne crone-
            hemman, nummer 5.

10.       Cronehemman 1/2
            rentar 5 tunnor korn, byemål 15 aln.
B.        Wästergierdet vthsäde        6 tunnor                
C.        Östergierdet vthsade1         5 tunnor  
D.        Engh till 14 laß höö.

11.       En engh, rentar 2 fierdingar korn,
            til 6 såtan höö.

            Till ofuan [be]bemälte by ähr nöd-
            torfftigh vthmark och någen skog til
            wedebrand och giersle.

(Karttext:)

Hård waldz engh
Betes wald.
Suart mulla
Suart mylla
Lind.
Betes hage
Suart mylla.
Suart mylla.
Hård waldz engh.      

1 D.v.s. vthsäde