D7:111


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Blixtorp cronehem-
            man, 1 heelt och trij
            halfue, frelsehemman 1/2.
1.         Cronehemman          1
            rentar 7 1/2 tunnor
            hafwer i byemål 50 alna
            bred åker.         
B.        Östergierdet vthsäde            13 tunnor                
C.        Wester gierdet                    13 tunnor  
D.        Engh till 16 laß höö.

2.         Cronehemman          1/2
            hafwer i byemål 25 al-
            na bred åker.         
B.        Östergierdet vthsäde            6 1/2 tunnor                
C.        Wästergierdet                      6 1/2 tunnor
D.        Engh till 8 laß höö.

3.         Cronehemman          1/2
            hafuer i byemål 25
            alnar bred åker
            och ähr lijka i alle lä-
            genheeter med näst för-
            skrefne halfue cronehem-
            man, nummer 2.

4.         Cronehemman          1/2
            hafwer i byemål 25
            alnar bred åker
            och ähr i alle qualite-
            ter och quantiteter lijka
            med näst förskrefne
            cronehemman, nummer 3.

5.         Frelsehemman        1/2
            hafwer i byemål
            25 alna bred åker
            och ahr1 lijka i alle
            lägenheeter med näst-
            förskrefne trenne halfue
            cronehemman.

            Till förbemälte Blixtorp
            ähr någen skog och vth-
            marck och inge flere
            legen heeter.

(Karttext:)

Hårdwaldz engh.
Sanck måße
God hård waldz engh.
Mul jord, någet sand blandat
Sand blandat jord.
Beteswald.
Betes hage

1 D.v.s. ähr