D7:139


(Rubrik:) Hoghsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kålstorp cronehemman 2.
1.         Cronehemman    1, räntar 7 1/2 tunnor  
            hafwer i byeskiffte 20 allna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde      9 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde   9 tunnor
D.        Engh till 18 laß höö.
NB.     Denne engh kommer half till
            Kumbleby och half til Kålstorp
            och gå i skifte huar effter sin quota.

2.         Kålstorp cronehemman 1.
            Räntar 7 1/2 tunna korn, hafuer
            i byemål 20 alna bred aker1.
B.        Östergierdet vthsäde      9 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde   9 tunnor
D.        Engh till 18 laß höö.

            Till ofuan bemälte Kålstorp ähr nöd-
            torfftigh vthmark och någen skogh.

(Karttext:)

Kumbleby ägor
Suart mylla.
Hård waldz engh
Hard waldz eng
Leerblandat åker
Hård waldz eng
Lind                    

1 D.v.s. åker