D7:152-153


(Rubrik:) Wädersta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Walsbärg skattehemman
                            cronehemman
1.         Skattehemman                   3/4 
            Öresland    <...>     
            Hafwer i byemål 21 alna bred åker med Lille
            bordet och fins numero 4 huru stort det ähr. 
B.        Östergiärdet vthsäde                      12 tunnor   
C.        Wästergiärdet vthsäde                   10 1/2 tunnor  
D.        Eng til 30 laß höö.
E.        Wreet til 3 tunnor vthsäde               3 tunnor
F.         En wreet til det andra åhret vthsäde 3 1/2 tunnor
G.        En engehage til höö                         16 laß
            Eng till Lille bordet                          15 laß
H.        En tomptehage.

2.         Backegården i Walsberg cronehemman 1
            Öresland        för    <...>
            Ähr lika stor med nest skrefne skattehemman
            i byemål, vthsäde och lägenheet, wreterna
            och engehagen vndantagandes.
I.          Wreeter och enghe hage                 8 laß höö

3.         Lille Backegården cronehemman           1/2
            Öresland    <...>
            Hafuer i byemål 7 alna bred åker
B.        Östergierdet vthsäde                              4
C.        Wästergierdet vthsäde                           3 1/4
D.        Engh til höö                                           15 las
NB.     Enge hage till 8 laß höö.

4.         Lille bordet eller skattevthiord till ofuan
            bemälte skattegårdh, hafuer i byemål 7 alna
            bred åker och ähr lika stor i legenheet
            med näst skrefne halfue cronegård.

5.         Cronehemman               1/2
            Öresland    <...>
            Ähr lika stor i qualitet och quantitet med näst-
            skrefne 1/2 cronegård.

6.         Skattehemman               1/2
            Öresland    <...>
            Hafuer i byemål 14 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                      8 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsäde                   7 1/2  
D.        Engh till höö                                  30 laß 
K.        Engehage til höö                           12 laß
L.         Wret till                                        4 tunnor

7.         Skattehemman               3/4
            Öres land    <...>
            Hafuer i byemål 14 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                      8 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsäde                   7 1/2 tunnor     
D.        Engh till höö                                  30 laß 
M.       Engehage till höö                           16 laß
NB.     Lille bordet til denne skattegård fins här bredewed
            noterat med 8 och NB.

NB 8.  Lille bordet hafuer i bye-
            måll 7 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                      4 tunnor   
C.        Westergierdet vthsäde                   3 1/2 tunnor  
E.        Engh till höö                                   15 laß

9.         Cronevthiord, hafuer i byemål
            7 alna bred åker,
            ähr lijka i qualiteet och quan-
            titeet med näst skrefne
N.        lille skatte bord.

O.        Crone vthiord eller præben-
            de iord. Vthsäd<e> i Öster-
            gierdet                                          3/4 tunna

O.        Westergierdet vthsäde 1 1/4
            Till Walsbergh ähr god
            legenheet med vthmark,
            skogh och lägenheet med
            betes hagar.

(Karttext:)

Nibbla ägor
Esp engen, skeen waldz engh
Lind.
Lind
Leeriord
Östa egor
God hård waldz engh
Leer iord
Wäderstad ägor
Öriord
Myrehagen.