D7:172-174


(Rubrik:) Hoff sochn

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hoff cronehemman, prästegård 1,
            Skånistorp cronehemman    1.

1.         Prestegården i Hof                    1
            hafuer i byemål 18 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde     18 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde     17 tunnor
D.        Engh till höö                   4 laß     

2.         Cronehemman    1, rentar 10 tunnor,
            hafuer i byemål 10 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde     10 ½ tunna
C.        Södregierdet vthsäde      8 tunnor
D.        Engh till höö                   20 laß

3.         Jbidem cronehemman    1, räntar 10 tunnor,
            ähr lika i alla qualiteter och quantiteter.

4.         Cronehemman    1, rentar 10 tunnor,
            ähr och lijka stor i alle lägenheeter med
            de förskrefne tuenne hemman.

5.         Cronehemman    3/4, rentar 7 1/2 tunna korn,
            hafuer i byemål 7 1/2 aln bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde     7 1/4 tunnor
C.        Sodregierdet1 vthsäde   6 tunnor
D.        Engh till                        15 laß höö

6.         Cronehemman    3/4 ähr lika i alle
            legenheeter.

7.         Cronehemman    3/4 ähr lijka med de
            förskre<f>ne tuenne hemman i alle legenheter.

8.         Cronehemman    1/2, rentar 5 tunnor,
B.        Norregierdet vthsäde     5 1/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde     4 tunnor
D.        Engh til                          10 las höö

9.         Cronehemman    1/2, rentar 5 tunnor,
            ähr lika i alle lägenheeter med näst-
            skrefne hemman.

10.       Cronehemman    1/2, ähr lijka i alle lägenheeter
            med näst skrefne hemman.

11.       Cronehemman    1/2, ähr och lika med dee
            förskrefne halfue hemman.

12.       Cronehemman    1/2, ähr och lika stort
            medh de andre halfgårdarna.

13.       Cronehemman    1/2, ähr och lijka stort i
            alle legenheeter med de andre ha<l>fue
            hemman.

14.       Cronehemman    1/2, ähr lika i renta och lägen-
            heet med de förskrefna 1/2 hemman.

15.       Cronehemman    1/2, ähr lika quo ad quali-
            tatem et quantitatem in omnibus re-
            quisitis.

17.       Cronehemman    1/2, ähr icke lika i alla lägenheeter,
            vthan hafuer sine slåtter i åker och engh
            och anröres deras notation in margine, uide 17.   16.       Skånistorp cronehemman    1, rentar 10 tunnor,
            hafuer i byemål vthi Hoffs by 10 alna
            bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde     10 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde     8 tunnor
D.        Engh til 20 laß höö.
E.         Eng serdeles vptagen af en måße på
            vth marken till 12 laß höö.

            Till Hoff ähr nödtorfftigh vth-
            marck och mule bete och ganska
            ringa skogh, flere lägenheeter
            fins der till intit.

17        kallas Slåttegården.
G.        Norregierdet vthsäde     5 1/4 tunnor
H.        Södregierdet vthsäde     4 tunno
I.          Slåtterna i engen finnes igen på andra bladet. Eng til 10 laß höö folio 174.

(Karttext:)

Star waldz engh.
Pastoris beteshage
Suart mylla.
Suartmylla
God hård waldz engh
D. Håfs engh findes igen på nest foliande2 sida, folio 174.

(s. 174)

Håffs engh hård wald, skogig och buskigh

1 D.v.s. Södregierdet
2 D.v.s. föliande