D7:184-1851


                                                                               
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Walla cronehemman    2.
1.         Cronehemman   1
            Rentar 20 tunnor,
            hafuer i byemåll 20 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde        30 tunnor
C.        Södergierdet vthsäde        30 tunnor
D.        Engh till                            50 laß höö
            Detta hemman kan wäll läggas till
            tuenne hela hemman för det owißa skul.

2.         Cronehemman jbidem   1, rentar 10 tunnor,
            hafuer i byemål 10 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde        15 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde        15 tunnor
D.        Engh till 25 laß höö.

            Till Walla ähr nödtorfftigh skog till
            giersle och wedebrand och wreeter
            som vndertijden brukas och vnder tijden
            läggas igen. Deerföre kan man den
            icke införa.

H.        En wreet till Store gården i Walla.
            Vthsäde                           2 1/2 tunnor
3.         Wallatorp cronehemman   1, rentar 10 tunnor,
            hafuer serskilde ägor i åker och engh
            och tree åkrar vthi Walla gierde.
E.        Wästergierdet vthsäde       <...>
F.        Östergierdet vthsade2        <...>
            med dee tre åkrar i Walla gierdet.
G.        Engh till     16 laß höö.
            Till Wallatorp ähr någen skog, dock
            ganska <...> och liten vthmark.

4.         De tre åkrar som ähr belägne i Walla
            gierdet. Doch ähre de inrecknade med
            det östre gierdetz vthsäde.

(Karttext:)

Sken waldz engh
Hård waldz eng.
Hård waldz engh.
Leer blandat iord
Leer iordh
Lind.
Lind.
Enge hage
Hård waldz engh.
Suart mylla
Enghe hage til Walla torp
Suart mylla.
Hård waldz engh.
Betes hage
Enge hage till den mindre gården i Walla.
Enghehage till Store gården i Walla.    
1 Sidnummer saknas ms
2 D.v.s. vthsäde