D7:197-198


(Rubrik:) Biälbo sochn, Öffwer torph afmät, calculerat och
               ransakat des qvalitet och qvantiteet.


Numero                                                                             Tunne la<nd>
                                                                                              
            Öffwer torph crono 2.
2.         Wästergierde, leer, sandh och mulblandad jordh vthsäde 21 tunnor
3.         Östergierde, godh leer och swartmul blanda jord       25
4.         Fnugwals engh om                                       lasz        8
5.         Enge hage, godh gräswall om                       lasz        4                    
6.         Östergården, vthsäde i Östergierde                            12 1/2
            Vthsädhe i Wästergierdhe                                          10 5/8
7.         Twå lyckian vthsädhe                                                 3/4
            Höö af engen numero 4 och 5                      lasz        6
8.         En engehage, godh gräswall om                    lasz        5
9.         Fnugwals engh om                                       lasz        4
10.       Kalfuehage.
11.       Beeteshage.
12.       Wästergården, vthsäde i Östergierde                         12 1/2                   
            Vthsädhe i Wästergierde                                           10 5/8   
13.       Twå lyckior, vthsädhe                                               1 7/8                
            Höö af engen numero 4 och 5                                   6
14.       Godh gräswals engh medh biörk och asp om laß        18
15.       Kalfuehaga.
16.       Beetes haga.
17.       En ny opröigder engehage till begge gårderna och
            kan man inthet honom jnföra huru mycket han
            drager för än han kommer i sitt rätta ehse.
            Till fiske, timber, tarfweskogh och swedie-
            fall fins ingen lägenheett.
18.       Fnugh ualdz engh till Snoppetårp                  lasz        2

(Karttext:)

Ler och suart mulla jordh
Ler, sandh och mulblanda jordh
Lindh
Haga
Här tager cronans engh wedh
Scala vlnarum